Preskocit navigáciu

Dokumenty a materiály


 T R A D Í C I E
   
Koncepcia rozvoja vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Štáb pre podporu operácií, 2010, 17 s.
    
Smernice ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky
  
LICHNER, J.: Výchova na tradíciách : Zásady vedenia kroniky vojenského útvaru. In: Metodický list KaMC OS SR, 2007
   
Lichner, J.: Vojenské a bojové tradície Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenského útvaru. In: Vojenská osveta, 1 časť : Spoločenskovedné semináre. Trenčín : KaMC OS SR, 2009, s. 48-59. ISBN 978-80-969458-9-4
 
Metodické pokyny k tvorbe obsahu siení cti a slávy v OS SR. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, Oddelenie metodiky výchovy a kultúry, 2011
   
ŠIMKO, J.: Vojenské pomníky, pamätníky a pamätné tabule v útvaroch Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2012. 74 s.
   
DANGL, V., - SEGEŠ, V.: Vojvodcovia, 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012
  
SEGEŠ, V. a kol.: Vojenská kronika. Bratislava : Prefekt, 2007
 
ŠTAIGL, J. a kol.: Generáli. Bratislava : Magnet Press, 2009
  
 V Ý C H O V A
  
Vojenský predpis o výchove profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (Vých-1-1)
  
Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 86/2015 Etický kódex profesionálneho vojaka

Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 36/2016, ktorým sa dopĺňa  Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 86/2015 Etický kódex profesionálneho vojaka
  
Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020 - 2025. Návrh. Bratislava : MPSVaR, 2020. 47 s.

Rodová rovnosť 2020 : Gender equality. Košice . ŠÚ SR, 2020. 108 s. ISBN 978-80-8121-786-9
  
Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018
  
Vojenské humanitárne právo. Bratislava : MO SR, 1998. 146 s. ISBN: 80-88842-18-2
 
Právo ozbrojeného konfliktu : Vyučovací súbor pre inštruktorov. Bratislava : GŠ OS SR, 2005. 326 s.

Smernice ministerstva obrany SR č. 19/2008 o príprave v oblasti práva ozbrojeného konfliktu

Smernice ministerstva obrany SR č. 3/2006 o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu

Smernice ministerstva obrany SR č. 97/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice ministerstva obrany SR č. 3/2006 o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)  
  
Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019
  
Národný akčný plán na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 – 2025 (Uznesenie vlády SR č. 605 z 30. septembra 2020)  
  
 K U L T Ú R A
   
Zákon č. 189/2015 Zb. o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
  
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona  č. 38/2014 Z. z.  (v znení č. 160/2018 Z. z.)
   
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
  
Smernice náčelníka Generálneho štábu OS SR o činnosti posádkových klubov pri vojenských útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky
    
Metodické usmernenie k správe predmetov kultúrnej hodnoty vo vojenských útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl Slovenskej republiky
     
 S Y M B O L I K A
  
ZELIZŇÁK, P.: Vojenská symbolika v Ozbrojených silách SR : Metodika tvorby. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, Oddelenie metodiky výchovy a kultúry, 2011. 58 s.

Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike v znení smerníc č. 59/2018 a č. 30/2019

Nariadenie Ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku v zmysle nariadení č. 75/2017, č. 31/2019, č. 108/2020 a č. 8/2021

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015 OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojných súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na rovnošate v zmysle opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    
VRTEL, L.: Štátne symboly Slovenskej republiky. Bratislava: Veda, 2010. 182 s. ISBN 978-224-1132-5
  
Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch slovenskej republiky a ich používaní

Skočiť na menu


Share