Preskocit navigáciu

Posádkové klubyPoslanie a predmet činnosti posádkového klubu
   
Posádkový klub je kultúrno-výchovným a spoločenským zariadením posádky. Poslaním posádkového klubu je vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, športových a duchovných potrieb všetkých skupín zamestnancov, vojenských dôchodcov, vojnových veteránov a ich rodinných príslušníkov. Posádkový klub svojou činnosťou vytvára podmienky pre regeneráciu psychických a fyzických síl, kultivuje a rozvíja estetické cítenie, prispieva k propagovaniu a popularizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky v spoločnosti.
   
  
Hlavným predmetom činnosti posádkového klubu je:    
 • vytváranie podmienok pre rozvoj v záujmových krúžkoch, záujmových kluboch a záujmových združeniach,
 • organizovanie súťaží, koncertov, festivalov, výstav a ďalších aktivít v súlade s poslaním posádkového klubu,
 • organizovanie rekreačných, športových a relaxačných aktivít,
 • zabezpečenie výchovných a vzdelávacích aktivít,
 • vytváranie podmienok pre duchovné aktivity,
 • poskytovanie služieb a priestorov pre uskutočnenie kultúrnych podujatí, spoločenských posedení, služobných a odborných aktivít,
 • informovanie o kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v meste (regióne),
 • zabezpečovanie propagácie kultúry, záujmovej a umeleckej činnosti v posádke,
 • zabezpečovanie spolupráce s ostatnými posádkovými klubmi a inými organizačnými zložkami rezortu obrany vykonávajúcimi kultúrnu a osvetovú činnosť,
 • participácia na plnení úloh rozvoja kultúrno-spoločenského života v regióne,
 • poskytovanie odborno-poradenskej a metodickej činnosti v oblasti kultúry a osvety.  
     
POSÁDKOVÝ KLUB PREŠOV
   
 
  
Tanečný klub Bounce
   
Prešovský dixieland
 

    Nezastupiteľné miesto v kultúrnom živote východného Slovenska má Posádkový klub Prešov. Spolupráca s vojenskými útvarmi 6335, 1172, 1007, 2215, 1117, 6363 a ÚFZ sa odráža v činorodej práci klubu. Rovnako výbornú spoluprácu má vojenský klub aj s mestom Prešov, Parkom kultúry a oddychu Prešov a Šarišským osvetovým strediskom. Hudobné skupiny a krúžky reprezentujú ozbrojené sily na rôznych podujatiach mesta, športových akciách, dňoch kultúry mesta, kultúrnom lete, umeleckých dielňach a iných významných príležitostiach.
   
    Súčasné priestory posádkového klubu (PK) - univerzálnu sálu s tanečným parketom, dve klubovne, salónik a biliardovú miestnosť, využívajú nielen krúžky pracujúce pri PK ale tiež profesionálny vojaci a zamestnanci rezortu obrany. Už tradične sa v nich konajú služobné zamestnania, odborné školenia, či spoločenské posedenia. Výnimkou nie sú ani vojenské svadby či krsty.
 
     Svoje zázemie tu našiel Zväz vojakov – klub vojenských dôchodcov. Okrem mnohých ďalších aktivít sa tu pre deti vojakov a zamestnancov útvarov a zariadení posádky organizujú jarné a letné denné detské tábory.
 
     Pri PK Prešov pracujú záujmové krúžky ako napríklad mužská spevácka skupina Suche karki, Prešovský dixieland, folklórny súbor Karpaťanin, spevácky zbor Chorus via musica.
  
Kontakt:
   
Posádkový klub
Mukačevská 20
080 01 Prešov
tel.: 0960 524 100, 0960 524 101, 0960 524 102, 0960 524 115
  
              
Posádkový klub Trenčín
    
   
Deň detí v posádke Trenčín
  
4
Jednou z hlavných úloh PK je aj  zabezpečovanie a poskytovanie priestorov formou nájmu pre civilné subjekty. V priestoroch PK sa konajú kultúrno-spoločenské akcie – koncerty, divadelné predstavenia, kongresy, filmové festivaly ako aj školenia a semináre. 
   
PK organizuje akcie pre zamestnancov posádky Trenčín ako sú napríklad MDŽ, Deň matiek, Deň detí a stretnutie s Mikulášom. Pri PK je organizovaných 23 krúžkov a klubov. Klub vojenských veteránov je najstarší a najväčší klub Zväzu vojakov SR s členskou základňou cca. 400 členov. Jeho rozsiahla činnosť prispieva k popularizácií Ozbrojených síl SR a rozvíjaniu vzťahov s občianskou verejnosťou v celom trenčianskom regióne. Všetky kluby aktívne pracujú a organizujú výstavy, prednášky, besedy s rôznorodou tematikou, výmenné burzy a spoločenské stretnutia. Zúčastňujú sa na celorezortných súťažiach, kde získavajú významné ocenenia .    
  
V priestoroch PK sa nachádza aj vojenská osvetová knižnica.
  
   Posádkový klub OS SR Trenčín plní dôležitú úlohu v posádke Trenčín. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti PK je zabezpečenie akcií služobného charakteru na základe požiadaviek vojenských útvarov a zariadení posádky Trenčín, Generálneho štábu OS SR a Ministerstva obrany OS SR.
 
Kontakt:
 
Posádkový klub
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín
tel.: 0960 333 803, 333815 a 333 806
     
POSÁDKOVÝ KLUB BRATISLAVA
     
  
Slávnostné otvorenie nových priestorov PK na Dulovom námestí
          
Hudobná skupina Afrodité
     Posádkový klub OS SR Bratislava je kultúrno - výchovným a spoločenským zariadením posádky Bratislava. Podieľa sa na organizovaní mnohotvárneho kultúrneho života, záujmovej činnosti, rekreačného športu, spoločenskej zábavy v posádke a vytvára podmienky pre regeneráciu fyzických a duševných síl. Je miestom aktívneho vyžitia voľného času profesionálnych vojakov, zamestnancov vojenskej správy, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.
    
  V súčasnosti pri PK vykonáva svoju činnosť 15 záujmových klubov a združení vojenských dôchodcov. Medzi inými napríklad Klub generálov, Klub vojenských výsadkárov, Slovenský letecký zväz M. R. Štefánika a mnohé ďalšie. Pri PK svojou činnosťou napĺňa voľný čas aj 7 krúžkov záujmovej činnosti. Medzi najagilnejšie patria hudobná skupina Pontoňáci, Krúžok ručných prác, Krúžok stolových hier a futbalové krúžky FC Cono a FK Ajax.     
                
    PK ďalej organizuje spoločenské posedenia ako napríklad: Večery trampskej hudby a Večer seniorov. PK organizuje Deň kultúry pri PK v rámci osláv dňa OS SR a celý rad úspešných výstav. Ako jeden z mála posádkových klubov má i vlastnú osvetovú knižnicu. 
                    
Kontakt:
    
Posádkový klub
Dulovo námestie 6
821 09 Bratislava
tel.: 0960 317 460, 0960 317 461, 0960 317 462,
0903 820 717
fax: 0960 317 469   
 

Skočiť na menu


Share