Preskocit navigáciu

Vojenské knižnice


Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha pri uspokojovaní kultúrnych, informačných, vedecko-výskumných a vzdelávacích potrieb. Taktiež podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
  
Cieľom činnosti vojenskej osvetovej knižnice je aktívne prispievať k všestrannému a harmonickému rozvoju osobnosti. Jej poslaním je uspokojovať kultúrne, vedeckovýskumné, vzdelávacie a informačné potreby profesionálnych vojakov a zamestnancov, ako aj podporovať ich celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj. Vojenská osvetová knižnica zabezpečuje rast všeobecného vzdelania a kultúrnej úrovne vojakov a zamestnancov, napomáha rozvoju vojensko-odborných vedomostí a zručností. Upevňuje morálne a psychické vlastnosti príslušníkov OS SR. Uspokojuje ich mravné a estetické potreby a záujmy.
   
Svoje poslanie plní vojenská osvetová knižnica najmä budovaním a sprístupňovaním knižničného fondu a poskytovaním knižnično-informačných služieb.
  
Problematiku postavenia a úloh vojenských osvetových knižníc, ich zriaďovania, poskytovania knižnično-informačných služieb, ochrany, využívania a sprístupňovania knižničného fondu rieši Služobná pomôcka Činnosť vojenských osvetových knižníc v Ozbrojených silách Slovenskej republiky SPJ-1-2/Kultúr, ktorá vychádza zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach zo 6. mája 2015.    
Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. patrí vojenská osvetová knižnica medzi špeciálne knižnice. Zriadiť alebo zrušiť vojenskú osvetovú knižnicu je oprávnený zriaďovateľ knižnice. Pri jej zriadení určí zameranie knižnice. Je povinný najmä:
  
  • vydať štatút knižnice,
  • vydať knižničný a výpožičný poriadok knižnice,
  • splniť si ohlasovaciu povinnosť voči Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky oznámením o zriadení knižnice v termíne do 60 dní,
  • zabezpečiť vhodné priestory pre knižnicu primerané veľkosti jej knižničného fondu, rozsahu poskytovaných služieb a zameraniu knižnice,
  • zabezpečiť knižnicu finančne a personálne,
  • podporovať ďalšie vzdelávanie pracovníkov knižnice,
  • zabezpečiť pravidelné dopĺňanie, odbornú evidenciu, odborné spracovanie, ochranu, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu,
  • vykonávať kontrolu činnosti knižnice,
  • zabezpečiť písomné oznámenie o zriadení knižnice oddeleniu výchovných a kultúrnych činností Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši.
Vojenská osvetová knižnica je oprávnená požiadať o odbornú pomoc a usmernenie oddelenie výchovných a kultúrnych činností Personálneho úradu OS SR.
Je povinná:
   
a)      dopĺňať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať svoj knižničný fond,
b)     vykonávať odbornú evidenciu, revíziu a vyraďovanie knižničných dokumentov,
c)      odborne spracúvať svoj knižničný fond,
d)      vypracovať a sprístupniť knižničný a výpožičný poriadok,
e)      dodržiavať podmienky poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby.
    
Vojenské osvetové knižnice nemajú právnu subjektivitu, preto náklady na ich prevádzku, vrátane prostriedkov na doplňovanie knižničného fondu, mzdové ohodnotenie knihovníka, technické a technologické zabezpečenie činnosti knižnice rozpočtuje zriaďovateľ.
   
Literatúra:
   
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach.
 
Zákon č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 / 1990 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z.

Skočiť na menu


Share