Preskocit navigáciu

Symboly a znaky v OS SR


Vzhľadom na svoju špecifickosť má symbolika v ozbrojených silách znaky a prvky, ktorými sa neraz aj výrazne odlišuje od symboliky uplatňovanej v iných oblastiach spoločenského života. Vojenské symboly v spojení s ich formálnou stránkou pôsobia na každodenný život vojakov, na ich konanie, správanie, cítenie a myslenie.
  
Vojenské symboly charakterizujeme v dvoch významoch – v užšom a širšom.
V tom užšom sa nám symboly spájajú hlavne s grafickými znakmi, ktoré sa spravidla používajú ako zobrazenia na mape alebo schémy predstavujúce rozmiestnenie, či iné záležitosti vojenského charakteru. Ide o symboly, ktoré sa využívajú predovšetkým vo vnútri ozbrojených síl.
   
Širšie chápanie predstavuje pohľad na vojenské symboly ako na súhrn viacerých znakov. Medzi tieto vojenské symboly patria predovšetkým:     
  • označenia ozbrojených síl (historický a čestný názov, zástavy, znaky, plaketa, odznaky, vyznamenania, hodnostné označenie),
  • vojenské ceremoniály (vojenské prehliadky, vyraďovanie absolventov vysokých škôl, slávnostné prísahy),
  • hudobné prvky (budíček, večierka, vojenská hudba),
  • historické vojenské budovy a priestory,
  • rovnošaty.
 
 

Každé vojenské teleso môže mať svoje vlastné vojenské symboly, ktorými sú bojová zástava, znak, odznak, plaketa.

Medzi základné prvky pri tvorbe symbolov v ozbrojených silách patria:
   
Blatnický meč
Najvýznamnejší nález meča bol zaznamenaný v Turčianskej Blatnici. Meč sa našiel v hrobe veľkomoravského veľmoža a je datovaný do obdobia počiatkov Pribinovho kniežatstva, teda z čias okolo roku 800. Pre OS SR je blatnický meč hlavným symbolom. Vyjadruje rešpekt a vojenskú silu.
   
Bradatica
Bradatica predstavuje typickú zbraň bojovníkov z čias Veľkej Moravy. Jednalo sa o typ bojovej, nie pracovnej sekery a bola dostupná aj menej majetným účastníkom boja. Ostrie čepele má tvar klenutej brady, od čoho je odvodený jej názov. V OS SR sa používa ako jeden zo symbolov pri tvorbe vojenských vyznamenaní.
   

Štít
Tento typ štítu sa používal v období Veľkej Moravy. Štít slúžil na ochranu bojovníka proti sečným, úderným a bodným zbraniam. V boji plnil aj úlohu rozlíšenia bojujúcich strán. Štíty boli tvarovo veľmi rôznorodé, čo záviselo od spoločenského postavenia bojovníka a od obdobia ich vzniku.
    
Lipové lístky (ratolesť)
Lipa je posvätný strom Slovanov, lipová ratolesť je symbol slávy slovanstva. Slovania ju pokladali za symbol spravodlivosti, slovanskej vzájomnosti a preto ju vysádzali na miesta, kde sa konali zhromaždenia ľudu. Preto je právom chránená a uctievaná. V OS SR sa veľmi často používa pri tvorbe návrhov medailí alebo odznakov. Symbolizuje súdržnosť a silu.
    
V  nasledujúcej časti uvedieme príklady niektorých vojenských symbolov vojenských telies:
   
Historický a čestný názov
  
11. mechanizovaný prápor Martin
– čestný názov Mechanizovaný prápor kapitána Jána Francisciho
– historický názov Mechanizovaný prápor – Prápor okamžitej reakcie
  
11. brigáda vzdušných síl Nitra
– čestný názov Brigáda vzdušných síl obrancov Tobrúku
– historický názov Nitrianska brigáda vzdušných síl
  
22. mechanizovaný prápor Michalovce
– čestný názov Mechanizovaný prápor generála Mikuláša Markusa
– historický názov Michalovský mechanizovaný prápor
  
Bojová zástava
bojová zástava 2. mechanizovanej brigády
bojová zástava Vojenskej spravodajskej služby
bojová zástava 11. mechanizovaného práporu
Znak
SOV
VVZ
Prpr
znak
Spoločného operačného veliteľstva
znak
Veliteľstva vojenského zdravotníctva
znak
65. prieskumného práporu
   
Odznak
odznak vojenskej kancelárie prezidenta
odznak vojenský pyrotechnik - odborný pyrotechnik
odznak absolvent vyššieho akademického kurzu
  
   
Literatúra:
  
Smernica MO SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike v znení smerníc č. 59/2018 a č. 30/2019

Skočiť na menu


Share