Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie pracovníkov výchovy a kultúry


Odborné zhromaždenie pracovníkov výchovy  a kultúry
        Dňa 26.9.2012 sa v Dome armády v Trenčíne uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov výchovy a kultúry. Na zhromaždení sa zúčastnili pracovníci Generálneho štábu OS SR, pracovníci Personálneho úradu OS SR, ako aj zástupcovia z jednotlivých veliteľstiev síl. Zhromaždenie viedla mjr. PhDr. Magdaléna Orechovská, PhD.
 
       Na zhromaždení boli prerokované kľúčové otázky zabezpečenia a ďalšieho skvalitnenia spoločenskovedných seminárov. Veľká časť diskusie bola venovaná tematike SVS na rok 2013, ako aj organizačnému zabezpečeniu spracovania publikácie Vojenská osveta. Ako problém sa v poslednom období ukazuje vyhľadanie vhodných a ochotných autorov, ktorí by prispeli svojimi odbornými článkami do tejto publikácie.
 
         Veľký priestor bol venovaný problematike posádkových klubov a smernici o činnosti posádkových klubov. Smernica bola pripravená oddelením výchovných a kultúrnych činností (OdVKČ) Personálneho úradu a schválená N GŠ dňa 20.9.2012. K problematike vystúpil Ing. František Matyáš, PhD., ktorý objasnil proces tvorby, ako aj interpretáciu jednotlivých článkov. Ako ďalšia problematická oblasť sa riešila otázka činnosti vojenských osvetových knižníc. Zrušením predpisu Kultur-21-3 nastalo právne vákuum a bude potrebné urýchlené spracovanie smernice pre zabezpečenie ich činnosti.
   
       Mjr. Ing. Ľuboš Lóži vystúpil k problematike plánovania výcvikového roka 2013, kde spresnil systém a metodiku plánovacieho procesu. Ďalej riešil otázky tvorby medaily k 20. výročiu vzniku OS SR a konštatoval, že sú splnené všetky predpoklady organizačného aj administratívneho charakteru na spracovanie tejto medaily ako aj jej zverejnenie vo vestníku.
 
         K problematike ďalšieho smerovania kultúry a kultúrnych aktivít vystúpil mjr. Ing. Zdenko Baranec, ktorý zdôraznil potrebu kultúry a jej rozvoja v OS SR. Pozitívne hodnotil celorezortné súťažné prehliadky organizované OdVKČ Personálneho úradu, ktoré sú jednou s posledných celorezortných aktivít.
 
           Zhromaždenie prijalo závery pre ďalšiu činnosť v jednotlivých oblastiach výchovy a kultúry a stanovilo smerovanie a úlohy pre nasledujúce obdobie.


Autor: Ing. František MATYÁŠ, PhD. - Dátum: 28.09.2012
Čítanosť: 10223
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share