Preskocit navigáciu

Siene cti a slávy


      Siene cti a slávy sú jedným z prostriedkov slúžiacich na upevňovanie historického povedomia profesionálnych vojakov a príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zriaďujú sa s cieľom upevňovať hrdosť príslušníkov OS SR na národné i vojenské dejiny a prehlbovať znalosti o národných a vojenských tradíciách Slovenska. Pomáhajú rozvoju mravných a bojových kvalít, vedú k pozitívnemu hodnoteniu dejinnej úlohy vlastného národa, čím prehlbujú vlastenectvo a hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám a vojenskému útvaru.
   
      Siene cti a slávy sú zriaďované v súlade so Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem rozvoja a prehlbovania národného a historického povedomia príslušníkov ozbrojených síl je poslaním siení cti a slávy aj formovanie kladného vzťahu k bojovým tradíciám útvaru a druhu vojska. Rovnako podstatnou úlohou je poskytovať zahraničným a iným návštevám priestor na spoznanie našich vojenských a národných tradícií, ako aj tradícií konkrétneho útvaru či regiónu. Nezanedbateľnú úlohu zohrávajú siene cti a slávy ak sú využívané pri organizovaní udalostí slávnostného charakteru, ako sú spomienky na významné historické udalosti, oceňovanie osôb za zásluhy a podobne.
  
Základné požiadavky na budovanie siení cti a slávy
  
      Nakoľko majú siene cti a slávy pripomenúť vojenské dejiny Slovenska, mal by byť venovaný priestor pre prezentáciu významných historických medzníkov a vojenských osobností v celom historickom priereze (od Samovej ríše cez Veľkú Moravu, priblíženie revolučných rokov 1848-1849, prvá a druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie).
   
      Ako podstatné sa javí priblíženie histórie konkrétneho útvaru, jeho najdôležitejších úspechov a zaslúžilých príslušníkov. Priblíženie histórie regiónu, v ktorom sa útvar nachádza je tiež vhodné a napomáha oboznámeniu sa s tradíciami nášho národa.
   
      Pri zriaďovaní siení cti a slávy je dôležité brať ohľad na správne umiestnenie. Rovnako podstatné je aj budovanie expozície podľa vhodného námetu a scenára, pričom je potrebné brať do úvahy priestorové, materiálne a finančné možnosti.
    
     
  
  
  
   
  
Literatúra:
 
Koncepcia rozvoja vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Štáb pre podporu operácií, 2010, 17 s.
  
Lichner, J.: Vojenské a bojové tradície Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenského útvaru. In: Vojenská osveta, 1. časť : Spoločenskovedné semináre. Trenčín : KaMC OS SR, 2009, s. 48-59. ISBN 978-80-969458-9-4.
  
Metodické pokyny k tvorbe obsahu siení cti a slávy v OS SR. Liptovský Mikuláš: Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš, Oddelenie metodiky výchovy a kultúry, 2011, 7 s.
  
Smernice ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Skočiť na menu


Share