Preskocit navigáciu

Tradície OS SR


     Tradície sú pravidlá a obyčaje správania a konania, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie ústnou, písomnou či inou formou. Sprostredkúvajú hodnoty minulosti pre potreby súčasnosti. Vyjadrujú historickú kontinuitu vnímania, ochrany a uchovávania základných spoločenských hodnôt, čím upevňujú duchovnú, morálnu, náboženskú a hodnotovú identitu národa, štátu a sociálnych skupín.
  
     Národné tradície sú tradície súvisiace s konkrétnym štátom, národom, etnikom, cirkvou, sociálnou skupinou alebo s inštitúciou.
  
      Vojenské tradície sú osobitnou časťou národných tradícií. Sú to pravidlá a obyčaje správania a konania vojakov ozbrojených síl v mieri a počas vojny, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Vznikajú na základe vzájomného pôsobenia historických princípov, udalostí a súčasných vojensko-politických a vojensko-odborných princípov a súvislostí vzniku a výstavby ozbrojených síl.
    
     Bojové tradície sú špecifickou časťou vojenských tradícií. Vznikajú na základe hrdinských činov vojakov ozbrojených síl, jednotiek a útvarov pri plnení úloh príslušných druhov bojovej činnosti počas vojny.
  
   Vojenské a bojové tradície sú založené na mravných, národných a vlasteneckých ideách zodpovednosti za obranu a ochranu svojej vlasti a zachovanie samostatnosti a územnej integrity štátu. Ovplyvňujú vedomie a jednanie vojakov predovšetkým prostredníctvom citov a stávajú sa tak významným výchovným činiteľom. Tradície súčasných OS SR vychádzajú z poznania našich dejín.
   
     Vojenské tradície plnia dôležitú úlohu v hodnotovej orientácii a v duchovnej motivácii profesionálnych vojakov OS SR. O službe v ozbrojených silách ako činnosti so širším spoločenským významom platí, že je v záujme ozbrojených síl predkladať profesionálnym vojakom celospoločensky vhodné a individuálne príťažlivé vzory.
     Základným cieľom rozvíjania vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky je prehlbovanie úrovne historického povedomia, národného uvedomenia, duchovného povznesenia a hrdosti vojenských profesionálov na svoju minulosť, súčasnú štátnosť a príslušnosť k ozbrojeným silám a k vojenskému útvaru. Výchova k historickému povedomiu je jedným zo základných predpokladov úspešného rozvoja ozbrojených síl v duchu demokratických tradícií.
   
     Zdrojom národných a vojenských tradícií sú významné historické a vojensko-historické udalosti a významné vojenské osobnosti. Medzi najvýznamnejšie patria:   
 • vznik Samovej ríše ako prvého štátneho útvaru našich predkov,
 • obdobie Pribinovho kniežatstva a Veľkej Moravy, ktoré symbolizuje prijatie kresťanstva a cyrilo-metodského duchovného odkazu,
 • osobnosti, ktoré sa výrazne podieľali na obrane kresťanskej civilizácie proti tatárskemu vpádu a osmanskému nebezpečenstvu,
 • národno-emancipačné hnutie Slovákov za politické, kultúrne a náboženské práva; boli to najmä boje za národné oslobodenie v rokoch 1848 a 1849 a osobnosti s nimi spojené,
 • vojenské osobnosti, ktoré prejavili nesúhlas s postavením národov v rakúsko-uhorskej monarchii a prispeli k vytvoreniu Československej republiky (slovenskí vojaci, ktorí bojovali za národnú slobodu v československých legionárskych radoch na frontoch prvej svetovej vojny); bol to najmä generál Milan Rastislav Štefánik – vedec, diplomat a vojak,
 • vojenské osobnosti Slovenskej armády, ktoré sa vyznamenali pri obrane Slovenska pred útokom horthyovských vojsk v roku 1939 (slovenskí vojaci, ktorí nasadzovali život na bojiskách druhej svetovej vojny, v československých jednotkách v zahraničí, v jednotkách štátov víťazných veľmocí, v 1. česko-slovenskej armáde na Slovensku, v partizánskych jednotkách a v zahraničnom protifašistickom hnutí odporu),
 • velitelia (náčelníci) v Československej armáde a Československej ľudovej armáde, ktorí po vojne a februárovom prevrate v roku 1948, ako aj po intervencii armád Varšavskej zmluvy v auguste 1968 zostali verní mravným princípom,
 • činy vojakov, ktoré prispeli k záchrane ľudských životov pri nešťastiach a živelných pohromách,
 • činy vojakov neslovanskej národnosti, ktorí bojovali za slobodu slovenského národa a činy vojakov slovenskej národnosti v armádach iných štátov bojujúcich za slobodu iných národov,
 • vojaci, ktorí sa po novembri 1989 postavili na stranu demokracie a pričinili sa o vznik a výstavbu Armády Slovenskej republiky,
 • významné výsledky vo výcviku, vedeckých objavoch, športové úspechy a humanitné činy vojakov ozbrojených síl,
 • plnenie úloh pri vyslaní Ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky.      
Prostriedky na upevňovanie historického povedomia sú:    
 • udeľovanie vojenských medailí a vojenských odznakov,
 • zapožičanie čestného názvu, historického názvu, bojovej zástavy, priznanie znakov a vojenských symbolov,
 • zriaďovanie siení cti a slávy,
 • zaznamenávanie dôležitých udalostí do kroniky,
 • vyhlasovanie vojenského činu roka,
 • spolupráca s orgánmi verejnej správy a s profesijnými a záujmovými združeniami,
 • sprostredkovanie informácií o činnosti ozbrojených síl v rozhlasovom a televíznom vysielaní,
 • organizovanie pietnych aktov,
 • využívanie skúseností vojnových veteránov z vojenských operácií a z vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.    
     Využívanie národných, vojenských a bojových tradícií má pevné miesto v procese výchovy profesionálnych vojakov. Účinne napomáha rozvoju mravných a bojových kvalít tak, aby sa dodržiaval etických kódex. Pri využívaní tradícií vo výcviku je potrebné položiť dôraz na otázky, ktoré sa dotýkajú vývoja našej štátnosti a budovania ozbrojených síl ako celku, ako aj priblíženie tradícií druhu vojska, zbrani, útvaru, zariadeniu, jednotke, regiónu a posádkovému mestu. Významné miesto medzi formami využitia vojenských tradícií má Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
   
     Význam vojenských a bojových tradícií spočíva predovšetkým v tom, že sú spojovacím článkom medzi minulosťou a súčasnosťou. Zároveň pomáhajú vytvárať určité duchovné a hodnotové východiská, ktoré ovplyvňujú správanie a konanie príslušníkov ozbrojených síl v budúcnosti. Plnia teda funkciu nielen poznávaciu a výchovnú, ale aj hodnotovú a motivačnú.
         
Literatúra:
   
Koncepcia rozvoja vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Štáb pre podporu operácií, 2010, 17 s.
 
Lichner, J.: Vojenské a bojové tradície Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenského útvaru. In: Vojenská osveta, 1/2009, s. 48-59.
  
Smernice ministerstva obrany Slovenskej republikyč. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Skočiť na menu


Share