Preskocit navigáciu

Dokumenty a materiály


 T R A D Í C I E
 
   
Koncepcia rozvoja vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Štáb pre podporu operácií, 2010, 17 s.
    
 
Smernice ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky
  
 
LICHNER, J.: Výchova na tradíciách : Zásady vedenia kroniky vojenského útvaru. In: Metodický list KaMC OS SR, 2007
   
 
Lichner, J.: Vojenské a bojové tradície Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenského útvaru. In: Vojenská osveta, 1/2009
 
 
Metodické pokyny k tvorbe obsahu siení cti a slávy v OS SR. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, Oddelenie metodiky výchovy a kultúry, 2011
   
 
ŠIMKO, J.: Vojenské pomníky, pamätníky a pamätné tabule v útvaroch Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2012. 74 s.
   
 
DANGL, V., - SEGEŠ, V.: Vojvodcovia, 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012
  
 
SEGEŠ, V. a kol.: Vojenská kronika. Bratislava: Prefekt, 2007
 
 
ŠTAIGL, J. a kol.: Generáli. Bratislava: Magnet Press, 2009
  
 
 V Ý C H O V A
 
  
Vojenský predpis o výchove profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (Vých- 1-1)
  
 
Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 29/2007
Etický kódex profesionálneho vojaka. Vestník MO SR, ročník 2007, čiastka 32
  
 
Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 schválený vládou Slovenskej republiky dňa 12. 5. 2010 uznesením č. 316/2010
  
 
Usmernenie náčelníka Generálneho štábu OS SR na plnenie úloh v boji proti drogám, č. ŠbPO-407-11/2010-OPeP
  
 
Vojenské humanitárne právo. Bratislava : MO SR, 1998. 146 s. ISBN: 80-88842-18-2
 
 
Právo ozbrojeného konfliktu. Bratislava : GŠ OS SR, 2005. 326 s. Ref. č.: ŠbPeM-18-4-29/2004PddPP
  
Antidiskriminačný zákon  
  
Národny akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019
  
Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 - 2015
  
 
 K U L T Ú R A
 
   
Zákon č. 61/2000 Zb. o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
  
 
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
   
 
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
  
 
Smernice náčelníka Generálneho štábu OS SR o činnosti posádkových klubov pri vojenských útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, č. ŠbPO-145-55/2012-OPeP
    
Metodické usmernenie k správe predmetov kultúrnej hodnoty vo vojenských útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl Slovenskej republiky č. ŠbPO - 75 - 50/2013-OPeP
     
 
 S Y M B O L I K A
 
  
Smernice MO SR č.10/2006 o vojenskej symbolike. Vestník MO SR, ročník 2006, čiastka 46
  
 
Smernice MO SR č. 74/2010, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice  MO SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike. Vestník MO SR, ročník 2010, čiastka 71
  
 
Výnos MO SR č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania
  
 
Výnos MO SR č. SEOPMVL-24-32/2012-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MO SR zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania
  
 
Vojenská symbolika v Ozbrojených silách SR : Metodika tvorby. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, Oddelenie metodiky výchovy a kultúry, 2011
  
 
Výnos MO SR č. SEOPMVL-20-49/2009-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských znakov
  
 
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    
VRTEL, L.: Štátne symboly Slovenskej republiky. Bratislava: Veda, 2010. 182 s. ISBN 978-224-1132-5
  
Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch slovenskej republiky a ich používaní
 

Skočiť na menu


Share