Preskocit navigáciu

Vojenské kroniky


        Vojenská kronika útvaru je dokument, v ktorom sa písomne zaznamenávajú dôležité udalosti a skutočnosti charakterizujúce činnosť vojenského útvaru najmä v priebehu výcvikového roka. Vojenská kronika je významným nástrojom zachovávania vojenských a bojových tradícií útvaru. Novým príslušníkom útvaru, ale i domácim a zahraničným hosťom, dokáže rýchlo a účinne objasniť vznik, vývoj, poslanie a dosiahnuté úspechy vojenského útvaru.
 
       Vojenská kronika je prostriedkom výchovy príslušníkov vojenského útvaru v duchu tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Vojenská kronika by mala obsahovať všetky dôležité fakty, informácie a údaje, ako aj podrobný popis najdôležitejších udalostí zo života vojenského útvaru. Pri zaznamenávaní udalostí a významných činov príslušníkov vojenského útvaru sa nevyužíva len ich podrobný popis, ale z každého záznamu by malo byť jasné akými metódami a formami boli výborné a veľmi dobré výsledky dosiahnuté a kto sa na ich dosiahnutí významne podieľal.
 
Kroniku vedie kronikár určený veliteľom útvaru. Zaznamenáva dôležité udalosti zo života vojenského útvaru, zachytáva a pravdivo zobrazuje situáciu, udalosti opisuje jasne, vecne a názorne. Do kroniky sa zapisuje spravidla vznik vojenského útvaru, jeho názov, organizačné a dislokačné zmeny, zapožičanie bojovej zástavy prezidentom Slovenskej republiky, vynikajúce splnenie úlohy, významné alebo záslužné činy príslušníkov vojenského útvaru, prehliadka vojenského útvaru prezidentom SR ako hlavným veliteľom ozbrojených síl, ministrom obrany SR, návštevy predstaviteľov iných štátov, významné kultúrne a športové udalosti, účasť na záchranných prácach, dôležité taktické cvičenia, ostrá streľba a podobne.  
 
Vierohodnosť a dokumentačnú hodnotu kroniky vojenského útvaru zvyšujú priložené fotografie, grafy, diplomy a kópie dokumentov. Dôležitý je i presný popis jednotlivých fotografií, aby mená tých, ktorí vojenské a bojové tradície útvaru vytvárali nezostali zabudnuté.
 
V zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zapísanie do vojenskej kroniky jednou z disciplinárnych odmien.
 
Podľa smerníc ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky sa na upevňovanie historického povedomia, hrdosti vojakov ozbrojených síl na Slovenskú republiku a na jej ozbrojené sily využíva aj zaznamenávanie dôležitých udalostí do kroniky.
Kroniku vojenského útvaru je možné efektívne využívať pri výchove profesionálnych vojakov v duchu vojenských a národných tradícií. Vojaci z nej môžu čerpať skúsenosti a poučenie pre vlastnú činnosť.
 
Kronika môže byť efektívnym prostriedkom pri výchove k hrdosti profesionálneho vojaka na príslušnosť k vojenskému útvaru a ozbrojeným silám, pri výchove k historickému povedomiu, pri  formovaní vzťahu profesionálneho vojaka k plneniu každodenných úloh v oblasti vojenského vzdelávania a výcviku.
 
Medzi najúčinnejšie formy využitia kroniky vo výchovnej práci patria besedy o kronikách, ktoré sa organizujú pri pamätných dňoch a rôznych výročiach vojenského útvaru a ozbrojených síl. Osvedčilo sa i verejné vystavenie kroniky, ako i organizovanie tematických výstaviek s použitím zaujímavých dokumentov, ktoré tvoria dokumentačnú prílohu kroniky a ich spájanie s besedami, prípravou článkov do vojenských periodík i regionálnej tlače. Záznamy vo vojenskej kronike môžu byť i podnetom k besedám s bývalými príslušníkmi útvaru, vojnovými veteránmi a bývalými zamestnancami.
 
Využitím kroniky v kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti sa kronika stáva historickým dokumentom. Na základe údajov z kroniky je možné sledovať vývoj určitých udalostí, ktoré umožňujú využívať poznatky z minulosti v súčasnosti a v budúcnosti.Kronika vojenského útvaru môže byť účelne využitá aj pri prijatí zahraničných hostí a delegácií partnerských organizácií a inštitúcií ako i pri ďalších príležitostiach.V prípade zrušenia vojenského útvaru sa vojenská kronika odošle do Vojenského historického ústavu so sídlom v Bratislave.
 
Literatúra:
    
LICHNER, J.: Vojenské a bojové tradície Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenského útvaru. In: Vojenská osveta, 1. časť : Spoločenskovedné semináre. Trenčín : KaMC OS SR, 2009, s. 48-59. ISBN 978-80-969458-9-4.
 
LICHNER, J.: Výchova na tradíciách : Zásady vedenia kroniky vojenského útvaru. In: Metodický list KaMC OS SR 2007, s. 9-12.
 
Smernice ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Skočiť na menu


Share