Preskocit navigáciu

Vojenské kroniky


        Vojenská kronika útvaru je dokument, v ktorom sa písomne zaznamenávajú dôležité udalosti a skutočnosti charakterizujúce činnosť vojenského útvaru. Obsah kroniky je využiteľný pre ďalšie generácie profesionálnych vojakov na poukázanie príkladov správnych a hrdinských rozhodnutí. Obsah kroniky sa môže využiť ako historický prameň.
 
       Vojenská kronika slúži na rozvoj výchovy príslušníkov vojenského útvaru v súvislosti s tradíciami Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Kroniku vedie kronikár určený veliteľom útvaru. Zaznamenáva dôležité skutočnosti a udalosti zo života vojenského útvaru, zachytáva a pravdivo zobrazuje situáciu, udalosti opisuje jasne, vecne a stručne. Do kroniky sa zapisuje najmä vznik vojenského útvaru, zapožičanie bojovej zástavy, pridelený  historický a čestný názov vojenského útvaru, účasť vojenského útvaru v bojoch, hlavní funkcionári útvaru, hrdinský čin profesionálneho vojaka útvaru, mená profesionálnych vojakov plniacich úlohy vo vojenských operáciách a misiách mimo územia SR, udelenie medailí alebo vyznamenaní profesionálnym vojakom, vykonanie vojenskej prísahy, účasť profesionálnych vojakov na významných športových a kultúrnych podujatiach, dôležité návštevy, riešenie mimoriadnych udalostí, pôsobenie na medzinárodných cvičeniach a pod. 

Kronika 1

Vierohodnosť a dokumentačnú hodnotu kroniky vojenského útvaru zvyšujú priložené fotografie, mapy, náčrty, elektronické nosiče, výstrižky z časopisov a pod. Dôležitý je popis jednotlivých fotografií, aby mená tých, ktorí vojenské a bojové tradície útvaru vytvárali nezostali zabudnuté.
 
V zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zapísanie do vojenskej kroniky jednou z disciplinárnych odmien.
 
Podľa smerníc ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky sa na upevňovanie historického povedomia, hrdosti vojakov ozbrojených síl na Slovenskú republiku a na jej ozbrojené sily využíva aj zaznamenávanie dôležitých udalostí do kroniky.
Kronika môže byť efektívnym prostriedkom pri výchove k hrdosti profesionálneho vojaka na príslušnosť k vojenskému útvaru a ozbrojeným silám, pri výchove k historickému povedomiu, pri  formovaní vzťahu profesionálneho vojaka k plneniu každodenných úloh v oblasti vojenského vzdelávania a výcviku. Kronika vojenského útvaru môže byť využitá aj pri zahraničných návštevách a pri ďalších príležitostiach.
 
V prípade zrušenia vojenského útvaru sa vojenská kronika odovzdá do Vojenského historického ústavu so sídlom v Bratislave.
 
Literatúra:
    

Smernice ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Základný vojenský poriadok ozbrojených síl Slovenskej republiky (Zákl-1).
 
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Skočiť na menu


Share