Preskocit navigáciu

Etický kódex profesionálneho vojaka


Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 86/2015 Etický kódex profesionálneho vojaka

     
 
Čl. 1
Základné ustanovenia
     
(1) Etický kódex profesionálneho vojaka (ďalej len „etický kódex“) ako súbor morálnych požiadaviek a pravidiel upravuje základné zásady a pravidlá správania a konania profesionálneho vojaka.
    
(2) Základné zásady a pravidlá správania a konania profesionálneho vojaka sú všeobecne uznávané morálne a mravné hodnoty, ktoré vychádzajú z tradícií spoločnosti, z postavenia ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) v spoločnosti pri plnení úloh obrany Slovenskej republiky, jej zvrchovanosti, územnej celistvosti, záujmov, hodnôt demokracie a slobody.
  
(3) Rešpektovanie etického kódexu je súčasťou dodržiavania služobnej disciplíny profesionálneho vojaka, a to v rozsahu jeho práv a povinností. Profesionálny vojak sa správa a koná pri výkone štátnej služby a mimo výkonu štátnej služby v súlade s etickým kódexom tak, aby neohrozoval a nepoškodzoval vážnosť a dobré meno ozbrojených síl.
     
Čl. 2
Mravné požiadavky na profesionálneho vojaka
 

(1) Na profesionálneho vojaka sú kladené tieto mravné požiadavky:
      a) vernosť Slovenskej republike, 
      b) čestnosť,
      c) statočnosť,
      d) disciplinovanosť,
      e) hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám,
      f)  tímová zodpovednosť,
      g) obetavosť.    
     
(2) Vernosť Slovenskej republike je základnou cnosťou profesionálneho vojaka. Prejavom vernosti Slovenskej republike je dodržiavanie vojenskej prísahy aj v tých najťažších podmienkach štátnej služby profesionálneho vojaka. Profesionálny vojak obhajuje záujmy Slovenskej republiky pri plnení úloh ozbrojených síl na jej území i mimo neho.
   
(3) Čestnosť je základom budovania prirodzeného rešpektu a vzájomnej dôvery. Prejavuje sa úprimnosťou, spravodlivosťou a súladom slov a činov. Osobnú česť vkladá profesionálny vojak ako svoj záväzok do naplnenia vojenskej prísahy. Profesionálny vojak sa zdržiava takého správania a konania, ktorým by ohrozil svoju česť.
  
(4) Statočnosť znamená osobnú odvahu profesionálneho vojaka prekonávať strach, prekážky a nevzdávať sa pri plnení náročných úloh. Prejavuje sa pripravenosťou a odhodlaním splniť určené úlohy, a to aj s nasadením vlastného života a zdravia.
   
(5) Disciplinovanosť znamená dodržiavanie služobnej disciplíny a je základným predpokladom na dosahovanie cieľov a splnenie úloh. Prejavom disciplinovanosti je aj ochota podriadiť sa veliteľovi.
  
(6) Hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám znamená uvedomovanie si a rešpektovanie poslania, hodnôt a dôstojnosti ozbrojených síl a jej príslušníkov. Hrdosť na jednotku a ozbrojené sily sa buduje poznávaním a rozvíjaním ich tradícií a vzornou reprezentáciou ozbrojených síl.
  
(7) Tímová zodpovednosť znamená aktívny a svedomitý prístup profesionálneho vojaka k plneniu povinností na splnenie úloh jednotky. Prejavom tímovej zodpovednosti je dôslednosť, vzájomná spolupráca a podriadenie vlastného správania a konania profesionálneho vojaka na splnenie úloh jednotky. 
   
(8) Obetavosť znamená schopnosť a ochotu profesionálneho vojaka plniť úlohy aj na úkor svojich záujmov a potrieb bez ohľadu na úsilie a na vynaložený čas. Prejavuje sa ochotou prekonávať prekážky pri výkone štátnej služby.
 
Čl. 3
Štandardy správania a konania profesionálneho vojaka
     
 
(1) Profesionálny vojak dodržiava všeobecne uznávané pravidlá slušnosti, zdvorilosti a taktnosti. Dbá o svoj osobný vzhľad a vyhýba sa správaniu, ktoré by mohlo narušiť jeho vážnosť a dobré meno ozbrojených síl.
     
 
 
(2)    Profesionálny vojak sa pri výkone štátnej služby a mimo výkonu štátnej služby správa tak, aby svojím konaním neohrozil dôveru občanov k ozbrojeným silám a tým nespochybnil úlohy ozbrojených síl v súvislosti s ich poslaním. 
                  
             
(3) Profesionálny vojak nepožíva alkohol ani iné omamné alebo psychotropné látky na pracovisku alebo mimo neho pri plnení služobných povinností, pred príchodom do štátnej služby a v čase výkonu štátnej služby. Vo voľnom čase nepožíva omamné alebo psychotropné látky.
         
(4) Profesionálny vojak sa stará o svoj odborný rast a fyzickú kondíciu a uprednostňuje zdravý životný štýl.
    
(5) Profesionálny vojak dbá o svoju dôveryhodnosť pri správe svojho majetku a majetku svojej rodiny aj tým, že nevstupuje do právnych vzťahov, ktoré by mohli narušiť jeho vážnosť a dôstojnosť, a zodpovedne plní svoje záväzky. Upevňuje spoločenský kredit profesionálneho vojaka ako zodpovedného občana.
   
(6) Profesionálny vojak sa správa a koná pri výkone štátnej služby tak, aby nepripúšťal diskrimináciu; správa sa a koná v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.
    
(7) Profesionálny vojak v bojovej činnosti pohotovo reaguje na vzniknutú situáciu, odvážne a odhodlane prekonáva všetky nástrahy a prekážky. Jeho správanie a konanie je v súlade s normami medzinárodného humanitárneho práva.
     
Čl. 4
Štandardy správania a konania veliteľa
    
(1) Veliteľ pozitívne a iniciatívne ovplyvňuje vzťahy a kvalitu života podriadených profesionálnych vojakov a rieši ich oprávnené požiadavky a záujmy. K podriadeným profesionálnym vojakom sa správa čestne a rešpektuje ich osobnú dôstojnosť, vyžaduje od nich dodržiavanie ustanovení tohto etického kódexu.
     
 obr 9
(2) Veliteľ nesmie vyžadovať od podriadených profesionálnych vojakov plnenie úloh, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi.
   
(3) Veliteľ nesmie využívať svoje postavenie na získanie výhod pre seba alebo iného, ani využívať či poskytovať informácie, ktoré získal v súvislosti so svojím postavením či funkciou na účely, ktoré nesúvisia so štátnou službou profesionálneho vojaka.
   
(4) Veliteľ nesmie konať a správať sa k podriadeným profesionálnym vojakom tak, aby pripustil ich diskrimináciu; správa sa a koná v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.
   
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
  
Zrušuje sa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 29/2007 Etický kódex profesionálneho vojaka.
   
Čl. 6
Účinnosť
 
Tento služobný predpis nadobudne účinnosť 1. januára 2016.
   
                                                                                                                          Martin   GLVÁČ , v. r.
                                                                                                           minister obrany Slovenskej republiky
  
Literatúra:
   
Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 86/2015  Etický kódex profesionálneho vojaka
  
Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 36/2016 ktorým sa dopĺňa Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 86/2015 Etický kódex profesionálneho vojaka.

Skočiť na menu


Share