Preskocit navigáciu

Etický kódex profesionálneho vojaka


Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 115/2022 Etický kódex profesionálneho vojaka a podrobnosti o zložení a pôsobnosti etickej komisie

     
 
Čl. 1
Základné ustanovenia
     
(1) Etický kódex profesionálneho vojaka (ďalej len „etický kódex“) ako súbor mravných požiadaviek upravuje pravidlá správania sa a konania profesionálneho vojaka.
    
(2) Pravidlá správania sa a konania profesionálneho vojaka sú všeobecne uznávané morálne a mravné hodnoty, ktoré vychádzajú z vojenských a historických tradícií, z postavenia ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) v spoločnosti pri plnení úloh obrany Slovenskej republiky, jej nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti jej hraníc, jej záujmov, hodnôt demokracie a slobody.
  
(3) Dodržiavanie etického kódexu je súčasťou dodržiavania služobnej disciplíny profesionálneho vojaka v rozsahu jeho práv a povinností. Profesionálny vojak sa správa a koná pri výkone štátnej služby a v čase mimo výkonu štátnej služby v súlade s etickým kódexom tak, aby neohrozoval a nepoškodzoval vážnosť a dobré meno ozbrojených síl.
     
Čl. 2
Mravné požiadavky na profesionálneho vojaka
 

(1) Na profesionálneho vojaka sú kladené tieto mravné požiadavky:
      a) vernosť Slovenskej republike, 
      b) čestnosť,
      c) statočnosť,
      d) disciplinovanosť,
      e) hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám,
      f)  tímová zodpovednosť,
      g) obetavosť.    
     
(2) Vernosť Slovenskej republike je základnou cnosťou profesionálneho vojaka. Prejavom vernosti Slovenskej republike je dodržiavanie vojenskej prísahy aj v tých najťažších podmienkach štátnej služby profesionálneho vojaka. Profesionálny vojak obhajuje záujmy Slovenskej republiky pri plnení úloh ozbrojených síl na jej území i mimo neho.
   
(3) Čestnosť je základom budovania prirodzeného rešpektu a vzájomnej dôvery. Prejavuje sa úprimnosťou, spravodlivosťou a súladom slov a činov. Osobnú česť vkladá profesionálny vojak ako svoj záväzok do naplnenia vojenskej prísahy. Profesionálny vojak sa zdržiava takého správania a konania, ktorým by ohrozil svoju česť.
  
(4) Statočnosť znamená osobnú odvahu profesionálneho vojaka prekonávať strach, prekážky a nevzdávať sa pri plnení náročných úloh. Prejavuje sa pripravenosťou a odhodlaním splniť určené úlohy, a to aj s nasadením vlastného života a zdravia.
   
(5) Disciplinovanosť znamená dodržiavanie služobnej disciplíny a je základným predpokladom na dosahovanie cieľov a splnenie úloh. Prejavom disciplinovanosti je pripravenosť profesionálneho vojaka plniť vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny veliteľa.
  
(6) Hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám znamená uvedomovanie si a rešpektovanie poslania, hodnôt a dôstojnosti ozbrojených síl a jej príslušníkov. Hrdosť na ozbrojené sily sa buduje poznávaním a rozvíjaním ich tradícií a vzornou reprezentáciou.
  
(7) Tímová zodpovednosť znamená aktívny a svedomitý prístup profesionálneho vojaka k plneniu povinností týkajúcich sa spoločných úloh. Prejavom tímovej zodpovednosti je dôslednosť, vzájomná spolupráca a podriadenie správania a konania profesionálneho vojaka splneniu spoločných úloh. 
   
(8) Obetavosť znamená schopnosť a ochotu profesionálneho vojaka plniť úlohy aj na úkor svojich záujmov a potrieb, bez ohľadu na úsilie a na vynaložený čas. Prejavuje sa ochotou prekonávať prekážky pri výkone štátnej služby.
 
Čl. 3
Pravidlá správania sa a konania profesionálneho vojaka
     
 
(1) Profesionálny vojak dodržiava všeobecne uznávané pravidlá slušnosti, zdvorilosti a taktnosti. Dbá o svoj osobný vzhľad a vyhýba sa správaniu, ktoré by mohlo narušiť jeho vážnosť a dobré meno ozbrojených síl.
     
 
 
(2)    Profesionálny vojak sa pri výkone štátnej služby a v čase mimo výkonu štátnej služby správa tak, aby svojím konaním neohrozil dôveru občanov k ozbrojeným silám a tým nespochybnil úlohy ozbrojených síl v súvislosti s ich poslaním. 
                  
             
(3) Profesionálny vojak nepožíva alkohol ani iné omamné alebo psychotropné látky na pracovisku alebo mimo neho pri plnení služobných povinností, pred príchodom do štátnej služby a v čase výkonu štátnej služby.
         
(4) Profesionálny vojak sa stará o svoj odborný rozvoj a fyzickú kondíciu a uprednostňuje zdravý životný štýl.
    
(5) Profesionálny vojak dbá o svoju dôveryhodnosť pri správe svojho majetku a majetku svojej rodiny aj tým, že nevstupuje do právnych vzťahov, ktoré by mohli narušiť jeho vážnosť a dôstojnosť a zodpovedne plní svoje záväzky. Upevňuje spoločenský status profesionálneho vojaka ako zodpovedného občana.
   
(6) Profesionálny vojak sa správa a koná pri výkone štátnej služby tak, aby nedochádzalo k diskriminácii; správa sa a koná v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.
    
(7) Profesionálny vojak pri plnení úloh bojového charakteru pohotovo reaguje na vzniknutú situáciu, odvážne a odhodlane prekonáva všetky  a jeho konanie je v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným vojnovým právom.
     
Čl. 4
Pravidlá správania sa a konania veliteľa
    
(1) Veliteľ pozitívne a iniciatívne ovplyvňuje vzťahy a kvalitu života podriadených profesionálnych vojakov a rieši ich oprávnené požiadavky a záujmy. K podriadeným profesionálnym vojakom sa správa čestne a rešpektuje ich osobnú dôstojnosť, vyžaduje od nich dodržiavanie ustanovení tohto etického kódexu.
     
 obr 9
(2) Veliteľ nevyžaduje od podriadených profesionálnych vojakov plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi.
   
(3) Veliteľ nevyužíva svoje postavenie na získanie výhod pre seba alebo iného, ani nevyužíva a neposkytuje informácie, ktoré získal v súvislosti so svojím postavením na účely, ktoré nesúvisia so štátnou službou profesionálneho vojaka.
   
(4) Veliteľ sa pri výkone štátnej služby k podriadeným profesionálnym vojakom správa a koná tak, aby nedochádzalo k diskriminácii; správa sa a koná v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.
   
Čl. 5
Zloženie a pôsobnosť etickej komisie

(1) Etická komisia sa skladá z predsedu a najmenej dvoch členov. Za predsedu a členov etickej komisie sa ustanovujú profesionálni vojaci ustanovení na funkcii, na ktorej je plánovaná rovnaká alebo vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol profesionálny vojak, ktorého závažnosť konania, ktorým poruší etický kódex sa posudzuje. Profesionálny vojak, ustanovený na funkcii, na ktorej je plánovaná nižšia vojenská hodnosť, než akú dosiahol profesionálny vojak, ktorého závažnosť konania, ktorým poruší etický kódex sa posudzuje, môže byť ustanovený za člena etickej komisie, len ak si posúdenie závažnosti konania vyžaduje jeho špecifické odborné znalosti.

(2) Etická komisia na základe požiadania služobného úradu posudzuje závažnosť konania profesionálneho vojaka, ktorým by mohol porušiť etický kódex, dodržiavanie ktorého je súčasťou služobnej disciplíny.

(3) Etická komisia je oprávnená požadovať od veliteľa profesionálneho vojaka, ktorého závažnosť konania, ktorým môže byť porušený etický kódex sa posudzuje, podklady viažuce sa k závažnosti tohto konania.

(4) Etická komisia o posúdení závažnosti konania profesionálneho vojaka, ktorým môže byť porušený etický kódex, vyhotoví písomné stanovisko, ktoré predloží služobnému úradu najneskôr pred uložením disciplinárneho opatrenia.

Čl. 6
Zrušovacie ustanovenie
  
Zrušuje sa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 86/2015 Etický kódex profesionálneho vojaka v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 36/2016.
   
Čl. 7
Účinnosť
 
Tento služobný predpis nadobudne účinnosť 1. januára 2023.
   
                                                                                                           Jaroslav N A Ď v. r.
                                                                                                           minister obrany Slovenskej republiky
  
Literatúra:
   
Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 115/2022  Etický kódex profesionálneho vojaka a podrobnosti o zložení a pôsobnosti etickej komisie.
  


Skočiť na menu


Share