Preskocit navigáciu

Kultúra v OS SR


Kultúra je súhrn materiálnych a duchovných hodnôt, ktoré ľudia vytvorili v procese historického vývoja. Sú to zároveň filozofické názory, morálne hodnoty, ľudská činnosť a jej výsledky v oblasti výchovy, vzdelávania, vedy, umenia, tvorby, rozširovania a uplatňovania duchovných hodnôt, tvorby a spôsobu užívania materiálnych hodnôt (bývanie, odev, cestovanie, používanie pracovných prostriedkov, telesná kultúra) ale aj kultúra jazyka a prejavu.
 
Kultúrne potreby a záujmy sú sférou ľudskej aktivity založenej na subjektívnom a citovo vyvinutom vzťahu človeka k uspokojovaniu svojich potrieb a túžob v oblasti kultúry, umenia, vedy a vzdelávania, realizované v pracovnom i mimopracovnom čase človeka.
 
Osvetová činnosť zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň, napomáha rozvoju osobnosti, podporuje kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré svojim pôsobením prispievajú k utváraniu a pozitívnemu ovplyvňovaniu medziľudských vzťahov v duchu humanizmu.
      
     
Osvetová činnosť v Ozbrojených silách Slovenskej republiky je zameraná na rozvoj kvality života objektov pôsobenia tým, že:   
  • prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostným menšinám, k starostlivosti o životné prostredie, 

  • umožňuje napĺňať voľný čas aktivitami zameranými na relaxáciu duševných a fyzických síl, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky a vojenskej histórie,  

  • vychováva umením k umeniu, 

  • vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje vojenské tradície,  

  • šíri a využíva národné, európske a svetové kultúrne hodnoty a tradície, 

  • napomáha prevencii v oblasti boja proti drogám, alkoholu a predchádza diskriminácii a všetkým formám intolerancie, 

  • realizuje programy pre rodinných príslušníkov, vojenských dôchodcov a vojnových veteránov.   

                                                                     OBLASTI PÔSOBENIA OSVETOVEJ ČINNOSTI

Služobná oblasť: vojenské prostredie vyjadrené v symboloch, ceremoniáloch, zvyklostiach, tradíciách; spoločensko-vedné semináre, propagácia OS SR na verejnosti formou organizovania kultúrno-spoločenských aktivít. 

 
Oblasť potrieb, záujmov a hodnotovej orientácie: záujmovo-vzdelávacie aktivity, činnosť vojenských osvetových knižníc, rôzne formy spoločenskej zábavy (plesy), návštevy a organizovanie výstav, púťové a výročné oslavy, klubová činnosť (klub vojnoých veteránov, vojenských dôchodcov), relaxačno-regeneračné aktivity.
 
Tvorivá oblasť: činnosť hudobných skupín a jednotlivcov, pohybové aktivity, záujmovo technická tvorivosť a záujmovo umelecká činnosť.
 
Podporná oblasť: programy pre rodinných príslušníkov v posádkových kluboch (Bratislava, Trenčín, Martin, Prešov), programy pre vojnových veteránov a vojenských dôchodcov.
 
Oblasť prevencie protispoločenských javov a drogových závislostí: prevencia proti alkoholu, drogám, toxikománii, boj proti formám korupcie, diskriminácie, rasizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 
 
Literatúra:
 
Zákon č. 61/2000 o osvetovej činnosti

Skočiť na menu


Share