Preskocit navigáciu

Posádkové klubyPoslanie a predmet činnosti posádkového klubu
   
Posádkový klub je kultúrno-výchovným a spoločenským zariadením posádky. Poslaním posádkového klubu je vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, športových a duchovných potrieb všetkých skupín zamestnancov, vojenských dôchodcov, vojnových veteránov a ich rodinných príslušníkov. Posádkový klub svojou činnosťou vytvára podmienky pre regeneráciu psychických a fyzických síl, kultivuje a rozvíja estetické cítenie, prispieva k propagovaniu a popularizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky v spoločnosti.
   
  
Hlavným predmetom činnosti posádkového klubu je:    
 • vytváranie podmienok pre rozvoj v záujmových krúžkoch, záujmových kluboch a záujmových združeniach,
 • organizovanie súťaží, koncertov, festivalov, výstav a ďalších aktivít v súlade s poslaním posádkového klubu,
 • organizovanie rekreačných, športových a relaxačných aktivít,
 • zabezpečenie výchovných a vzdelávacích aktivít,
 • vytváranie podmienok pre duchovné aktivity,
 • poskytovanie služieb a priestorov pre uskutočnenie kultúrnych podujatí, spoločenských posedení, služobných a odborných aktivít,
 • informovanie o kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v meste (regióne),
 • zabezpečovanie propagácie kultúry, záujmovej a umeleckej činnosti v posádke,
 • zabezpečovanie spolupráce s ostatnými posádkovými klubmi a inými organizačnými zložkami rezortu obrany vykonávajúcimi kultúrnu a osvetovú činnosť,
 • participácia na plnení úloh rozvoja kultúrno-spoločenského života v regióne,
 • poskytovanie odborno-poradenskej a metodickej činnosti v oblasti kultúry a osvety.  
     
POSÁDKOVÝ KLUB 2. MECHANIZOVANEJ BRIGÁDY PREŠOV
   
 
  
Tanečný klub Bounce
   
Prešovský dixieland
 

    Nezastupiteľné miesto v kultúrnom živote východného Slovenska má Posádkový klub 2. mechanizovanej brigády OS SR Prešov. Spolupráca s vojenskými útvarmi 6335, 1172, 1007, 2215, 1117, 6363 a ÚFZ sa odráža v činorodej práci klubu. Rovnako výbornú spoluprácu má vojenský klub aj s mestom Prešov, Parkom kultúry a oddychu Prešov a Šarišským osvetovým strediskom. Hudobné skupiny a krúžky reprezentujú ozbrojené sily na rôznych podujatiach mesta, športových akciách, dňoch kultúry mesta, kultúrnom lete, umeleckých dielňach a iných významných príležitostiach.
   
    Súčasné priestory posádkového klubu (PK) - univerzálnu sálu s tanečným parketom, dve klubovne, salónik a biliardovú miestnosť, využívajú nielen krúžky pracujúce pri PK ale tiež profesionálny vojaci a zamestnanci rezortu obrany. Už tradične sa v nich konajú služobné zamestnania, odborné školenia, či spoločenské posedenia. Výnimkou nie sú ani vojenské svadby či krsty.
 
     Svoje zázemie tu našiel Zväz vojakov – klub vojenských dôchodcov. Okrem mnohých ďalších aktivít sa tu pre deti vojakov a zamestnancov útvarov a zariadení posádky organizujú jarné a letné denné detské tábory.
 
     Pri PK Prešov pracujú záujmové krúžky ako napríklad mužská spevácka skupina Suche karki, Prešovský dixieland, folklórny súbor Karpaťanin, spevácky zbor Chorus via musica a detský tanečný klub Bounce.
  
Kontakt:
   
Posádkový klub 2. mb
Mukačevská 20
080 01 Prešov
tel.: 0960 524 100, 0960 524 101, 0960 524 102, 0960 524 115
fax: 0960 524 105
              
Posádkový klub Trenčín
    
   
Deň detí v posádke Trenčín
  
4
Jednou z hlavných úloh PK je aj  zabezpečovanie a poskytovanie priestorov formou nájmu pre civilné subjekty. V priestoroch PK sa konajú kultúrno-spoločenské akcie – koncerty, divadelné predstavenia, kongresy, filmové festivaly ako aj školenia a semináre (http://www.domarmady.sk/17610/). 
   
PK organizuje akcie pre zamestnancov posádky Trenčín ako sú napríklad MDŽ, Deň matiek, Deň detí a stretnutie s Mikulášom. Pri PK je organizovaných 18 krúžkov a klubov. Klub vojenských veteránov je najstarší a najväčší klub Zväzu vojakov SR s členskou základňou cca. 395 členov. Jeho rozsiahla činnosť prispieva k popularizácií Ozbrojených síl SR a rozvíjaniu vzťahov s občianskou verejnosťou v celom trenčianskom regióne. Všetky kluby aktívne pracujú a organizujú výstavy, prednášky, besedy s rôznorodou tematikou, výmenné burzy a spoločenské stretnutia. Zúčastňujú sa na celorezortných súťažiach, kde získavajú významné ocenenia .    
  
V priestoroch PK sa nachádza aj vojenská osvetová knižnica.
  
   Posádkový klub OS SR Trenčín plní dôležitú úlohu v posádke Trenčín. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti PK je zabezpečenie akcií služobného charakteru na základe požiadaviek vojenských útvarov a zariadení posádky Trenčín, Generálneho štábu OS SR a Ministerstva obrany OS SR.
 
Kontakt:
 
Posádkový klub
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín
tel.: 0960 333 803, 333815 a 333 806
fax: 0960 333 865


     
POSÁDKOVÝ KLUB MARTIN
    
  
Zamestnanci PK organizujú rôzne športové súťaže
   
     Cieľom posádkového klubu OS SR pri Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin je podieľanie sa na organizovaní rôznych spoločenských podujatí a to rôznymi formami klubovej činnosti a spoločenskej zábavy, zodpovedajúcej záujmom a potrebám ozbrojených síl. Posádkový klub spolupracuje s ostatnými posádkovými klubmi pri príprave a realizácii celorezortných súťaží a prehliadok ako aj s kultúrnymi a športovými zariadeniami a inštitúciami v martinskom regióne, kde sa čoraz výraznejšie dostáva do povedomia verejnosti. 
 
     Starostlivosť o vzdelávacie, kultúrne, športové a iné aktivity všetkých cieľových skupín návštevníkov , od profesionálnych vojakov až po deti zamestnancov vojenských útvarov a zariadení v posádke sú v PK Martin samozrejmosťou.
  
    Pri posádkovom klube pracuje 29 krúžkov a klubov s tanečným, športovým, zberateľským a hudobným zameraním. K najznámejším patrí tanečný klub Aknela, hudobná skupina S.H.O.P., Klub vojenských dôchodcov a Únia vojnových veteránov.
 
Kontakt:
  
Posádkový klub
VÚ 1037
Jilemnického 3
036 01 Martin
Tel.: 0960 483 350
0904 567 820
Fax: 0960 483 622
    
 
POSÁDKOVÝ KLUB BRATISLAVA
     
  
Slávnostné otvorenie nových priestorov PK na Dulovom námestí
          
Hudobná skupina Afrodité
    
    
     Posádkový klub OS SR Bratislava je kultúrno - výchovným a spoločenským zariadením posádky Bratislava. Podieľa sa na organizovaní mnohotvárneho kultúrneho života, záujmovej činnosti, rekreačného športu, spoločenskej zábavy v posádke a vytvára podmienky pre regeneráciu psychických a duševných síl. Je miestom aktívneho vyžitia voľného času profesionálnych vojakov, zamestnancov vojenskej správy, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.
    
  V súčasnosti pri PK vykonáva svoju činnosť 17 záujmových klubov a združení vojenských dôchodcov. Medzi inými napríklad Klub generálov, Klub vojenských výsadkárov, Slovenský letecký zväz M.R. Štefánika a mnohé ďalšie. Pri PK svojou činnosťou napĺňa voľný čas aj 13 krúžkov záujmovej činnosti. Medzi najagilnejšie patria hudobná skupina Pontoňáci, FS Devín, Krúžok ručných prác, Krúžok spoločenských. hier, Krúžok záujmovej telesnej výchovy a futbalové krúžky FC Cono a FK Real.     
                
    PK ďalej organizuje spoločenské posedenia ako napríklad: Večery trampskej hudby, Klubfora a Večer seniorov. PK organizuje Posádkovú prehliadku ZUČ, Deň kultúry pri PK v rámci osláv dňa OS SR a celý rad úspešných výstav. Ako jeden z mála posádkových klubov má i vlastnú osvetovú knižnicu.  Od polovice roku 2012 je možno na spoločenské podujatia využívať nielen priestory PK na Dulovom námestí, ale aj priestory pridelené PK na ubytovni Hviezda.  
                    
Kontakt:
    
Posádkový klub
Dulovo námestie 6
821 09 Bratislava
tel.: 0960 317 460, 0960 317 461, 0960 317 462,
0903 820 717
fax: 0960 317 469   
 

STREDISKO KULTÚRNO - OSVETOVÝCH ČINNOSTÍ V POSÁDKE ZVOLEN 

 ZV1

ZV2

ZV3

    

    Stredisko začalo svoju činnosť v takmer dva roky nevyužívaných priestoroch po zrušenom Vojenskom folklórnom súbore Jánošík dňa 5. novembra 2013. Po deviatich rokoch sa tak obnovilo pôsobenie Posádkového klubu Zvolen z vojenského sídliska Podborová, ktorý bol popri transformačných zmenách zrušený k 30. septembru 2004. Stredisko pozostáva z jednej budovy, bývalého vojenského kina, v priestoroch pred turniketmi pri vstupe do Kasární SNP Zvolen – Podborová.

   Dôraz pri oslovovaní zástupcov „vojenského personálu“ je dlhodobo zameraný na profesionálnych vojakov a zamestnancov útvarov a zariadení posádky. Výraznou snahou bolo zapojiť do krúžkovej činnosti a organizovaných aktivít aj vojenských dôchodcov, vojnových veteránov a rodinných príslušníkov. Širokej škále aktivít napomohlo aj to, že sú dlhodobo poskytované priestory kuchynky, zasadacej miestnosti, tanečnej sály, spoločenskej miestnosti a modelárskej klubovne v suteréne.

     Postupne pri SKOČ pôsobili tieto záujmové kluby a krúžky vedené spravidla profesionálnymi vojakmi:

1. Klub dobrej zvesti,
2. VTJ ILYO TAEKWONDO,
3. KARATE KLUB,
4. VIR FORTIS – historický šerm,
5. BRAZÍLSKE JIU JITSU,
6. RICASSO – historický šerm,
7. ŠPORTOVO- RELAXAČNÝ KLUB,
8. HUDOBNÝ KRÚŽOK,
9. FOTO A VIDEO KLUB,
10. KLUB KONDIČNEJ PRÍPRAVY,
11. ZVOLENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR,
12. NERF N- Strike Elite Team,
13. SALSA – tanečný klub,
14. KRASOKORČULIARSKY KLUB,
15. ROMANO JILO – tanečný klub,
16. JOGA,
17. KLUB VOJNOVÝCH VETERÁNOV,
18. BEDMINTONOVÝ KLUB,
19. ŠPORTOVÝ KLUB,
20. SOSNA – hudobná skupina,
21. KRAW MAGA – boj zblízka pre deti.
    

     Návštevnosť členov klubov a krúžkov dosiahla v období do marca 2020 súhrnný počet 30.222. K marcu 2020 po obmenách pravidelne využívalo priestory strediska celkovo 11 klubov s počtom 243 členov. Od novembra 2013 do marca 2020 realizovalo SKOČ  na základe Posádkových kultúrnych mesačníkov a pridelených úloh celkom 442 aktivít. Z toho bolo takmer sto akcií organizovaných strediskom, v prospech útvarov posádky 117 akcií, spoluorganizátorsky s vojnovými veteránmi 12 akcií, pre Zväz vojakov SR 41 akcií a pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 23 podujatí. Prezentačno - osvetových a prednáškových aktivít pre žiakov a študentov od roku 2014 bolo zrealizovaných 42 v kasárňach a 11 v školách regiónu.

Kontakt:

Stredisko kultúrno - osvetových činností
VÚ 3333 Zvolen
ul. Jána Jiskru 10
960 01 Zvolen
tel.: 0960 464 160, 0960 464 161-2
GPS: 48.587 608, 19.131 315

Skočiť na menu


Share