Preskocit navigáciu

Posádkové kluby


 
Poslanie a predmet činnosti posádkového klubu 
     
Posádkový klub je kultúrno-výchovným a spoločenským zariadením posádky. Poslaním posádkového klubu je vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, športových a duchovných potrieb všetkých skupín zamestnancov, vojenských dôchodcov, vojnových veteránov a ich rodinných príslušníkov. Posádkový klub svojou činnosťou vytvára podmienky pre regeneráciu psychických a fyzických síl, kultivuje a rozvíja estetické cítenie, prispieva k propagovaniu a popularizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky v spoločnosti.
   
Hlavným predmetom činnosti posádkového klubu je:    
 • vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovej, umeleckej a technickej činnosti v záujmových krúžkoch, záujmových kluboch a záujmových združeniach,
 • organizovanie súťaží, koncertov, festivalov, výstav a ďalších aktivít v súlade s poslaním posádkového klubu,
 • organizovanie rekreačných, športových a relaxačných aktivít,
 • zabezpečenie výchovných a vzdelávacích aktivít,
 • vytváranie podmienok pre duchovné aktivity,
 • poskytovanie služieb a priestorov pre uskutočnenie kultúrnych podujatí, spoločenských posedení, služobných a odborných aktivít,
 • informovanie o kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v meste (regióne),
 • zabezpečovanie propagácie kultúry, záujmovej a umeleckej činnosti v posádke,
 • zabezpečovanie spolupráce s ostatnými posádkovými klubmi a inými organizačnými zložkami rezortu obrany vykonávajúcimi kultúrnu a osvetovú činnosť,
 • participácia na plnení úloh rozvoja kultúrno-spoločenského života v regióne,
 • poskytovanie odborno-poradenskej a metodickej činnosti v oblasti kultúry a osvety.  
POSÁDKOVÝ KLUB 2. MECHANIZOVANEJ BRIGÁDY PREŠOV
   
 
 
      Nezastupiteľné miesto v kultúrnom živote východného Slovenska má Posádkový klub 2. mechanizovanej brigády OS SR Prešov. Spolupráca s vojenskými útvarmi 6335, 1172, 1007, 2215, 1117, 6363 a ÚFZ sa odráža v činorodej práci klubu. Rovnako výbornú spoluprácu má vojenský klub aj s mestom Prešov, Parkom kultúry a oddychu Prešov a Šarišským osvetovým strediskom. Hudobné skupiny a krúžky reprezentujú ozbrojené sily na rôznych podujatiach mesta, športových akciách, dňoch kultúry mesta, kultúrnom lete, umeleckých dielňach a iných významných príležitostiach.
   
 Tanečný klub Bounce
   
Súčasné priestory posádkového klubu (PK) - univerzálnu sálu s tanečným parketom, dve klubovne, salónik a biliardovú miestnosť, využívajú nielen krúžky pracujúce pri PK ale tiež profesionálny vojaci a zamestnanci rezortu obrany. Už tradične sa v nich konajú služobné zamestnania, odborné školenia, či spoločenské posedenia. Výnimkou nie sú ani vojenské svadby či krsty.
  
Svoje zázemie tu našiel Zväz vojakov – klub vojenských dôchodcov. Okrem mnohých ďalších aktivít sa tu pre deti vojakov a zamestnancov útvarov a zariadení posádky organizujú jarné a letné denné detské tábory.
     

Prešovský dixieland

     Pri PK Prešov pracujú záujmové krúžky ako napríklad mužská spevácka skupina Suche karki, Prešovský dixieland, folklórny súbor Karpaťanin, spevácky zbor Chorus via musica a detský tanečný klub Bounce.
  
Kontakt:
   
Posádkový klub 2. mb
Mukačevská 20
080 01 Prešov
  
tel.: 0960 524 100, 0960 524 101, 0960 524 102, 0960 524 115
fax: 0960 524 105
      
Posádkový klub Trenčín
    
 
Posádkový klub OS SR Trenčín plní dôležitú úlohu v posádke Trenčín. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti PK je zabezpečenie akcií služobného charakteru na základe požiadaviek vojenských útvarov a zariadení posádky Trenčín, Generálneho štábu OS SR a Ministerstva obrany OS SR.
 
Jednou z hlavných úloh PK je aj  zabezpečovanie a poskytovanie priestorov formou nájmu pre civilné subjekty. V priestoroch PK sa konajú kultúrno-spoločenské akcie – koncerty, divadelné predstavenia, kongresy, filmové festivaly ako aj školenia a semináre (http://www.domarmady.sk/17610/).
        
 Slávnostné otvorenie výstavy „Slováci v misii OSN UNFICYP na Cypre a v operácii NATO ISAF v Afganistane“
PK organizuje akcie pre zamestnancov posádky Trenčín ako sú napríklad MDŽ, Deň matiek, Deň detí a stretnutie s Mikulášom. Pri PK je organizovaných 18 krúžkov a klubov. Klub vojenských veteránov je najstarší a najväčší klub Zväzu vojakov SR s členskou základňou cca. 395 členov. Jeho rozsiahla činnosť prispieva k popularizácií Ozbrojených síl SR a rozvíjaniu vzťahov s občianskou verejnosťou v celom trenčianskom regióne. Všetky kluby aktívne pracujú a organizujú výstavy, prednášky, besedy s rôznorodou tematikou, výmenné burzy a spoločenské stretnutia. Zúčastňujú sa na celorezortných súťažiach, kde získavajú významné ocenenia .
    
V priestoroch PK sa nachádza aj vojenská osvetová knižnica.
     

Deň detí v posádke Trenčín

Kontakt:
    
Posádkový klub
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín
tel.: 0960 333 803, 333815 a 333 806
fax: 0960 333 865
     
POSÁDKOVÝ KLUB MARTIN
 
  
     Cieľom posádkového klubu OS SR pri Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin je podieľanie sa na organizovaní rôznych spoločenských podujatí a to rôznymi formami klubovej činnosti a spoločenskej zábavy, zodpovedajúcej záujmom a potrebám ozbrojených síl. Posádkový klub spolupracuje s ostatnými posádkovými klubmi pri príprave a realizácii celorezortných súťaží a prehliadok ako aj s kultúrnymi a športovými zariadeniami a inštitúciami v martinskom regióne, kde sa čoraz výraznejšie dostáva do povedomia verejnosti.
     
    
       

Zamestnanci PK organizujú rôzne športové súťaže

    Starostlivosť o vzdelávacie, kultúrne, športové a iné aktivity všetkých cieľových skupín návštevníkov , od profesionálnych vojakov až po deti zamestnancov vojenských útvarov a zariadení v posádke sú v PK Martin samozrejmosťou.
     Pri posádkovom klube pracuje 29 krúžkov a klubov s tanečným, športovým, zberateľským a hudobným zameraním. K najznámejším patrí tanečný klub Aknela, hudobná skupina S.H.O.P., Klub vojenských dôchodcov a Únia vojnových veteránov.
  
 
Kontakt:
Posádkový klub
VÚ 1037
Jilemnického 3
036 01 Martin
Tel.: 0960 483 350
0904 567 820
Fax: 0960 483 622
    
POSÁDKOVÝ KLUB BRATISLAVA
     
           
     Posádkový klub OS SR Bratislava je kultúrno - výchovným a spoločenským zariadením posádky Bratislava. Podieľa sa na organizovaní mnohotvárneho kultúrneho života, záujmovej činnosti, rekreačného športu, spoločenskej zábavy v posádke a vytvára podmienky pre regeneráciu psychických a duševných síl. Je miestom aktívneho vyžitia voľného času profesionálnych vojakov, zamestnancov vojenskej správy, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.
     
Slávnostné otvorenie nových priestorov PK na Dulovom námestí
      
Hudobná skupina Afrodité
     V  súčasnosti pri PK vykonáva svoju činnosť 17 záujmových klubov a združení vojenských dôchodcov. Medzi inými napríklad Klub generálov, Klub vojenských výsadkárov, Slovenský letecký zväz M.R. Štefánika a mnohé ďalšie. Pri PK svojou činnosťou napĺňa voľný čas aj 13 krúžkov záujmovej činnosti. Medzi najagilnejšie patria hudobná skupina Pontoňáci, FS Devín, Krúžok ručných prác, Krúžok spoločenských. hier, Krúžok záujmovej telesnej výchovy a futbalové krúžky FC Cono a FK Real .   
        
    PK ďalej organizuje spoločenské posedenia ako napríklad: Večery trampskej hudby, Klubfora a Večer seniorov. PK organizuje Posádkovú prehliadku ZUČ, Deň kultúry pri PK v rámci osláv dňa OS SR a celý rad úspešných výstav. Ako jeden z mála posádkových klubov má i vlastnú osvetovú knižnicu.  Od polovice roku 2012 je možno na spoločenské podujatia využívať nielen priestory PK na Dulovom námestí, ale aj priestory pridelené PK na ubytovni Hviezda.  
                 
     
Kontakt:
    
Posádkový klub
Dulovo námestie 6
821 09 Bratislava
tel.: 0960 317 460, 0960 317 461, 0960 317 462,
0903 820 717
fax: 0960 317 469   
    
STREDISKO KULTÚRNO - OSVETOVÝCH ČINNOSTÍ POSÁDKY ZVOLEN
   
 ZV1
    
Stredisko vo svojej podstate dňom zahájenia činnosti 5. novembra 2013 nadväzuje na činnosť Posádkového klubu armády Zvolen, ktorý pôsobil v rokoch 1994 až 2004. Stredisko bolo vytvorené v priestoroch vstupnej časti Kasární SNP Zvolen – Podborová. Činnosť strediska priamo nadväzuje rovnako ako u posádkových klubov na kultúrne potreby a záujmy jednotlivých kategórií ich návštevníkov v súlade so Smernicami NGŠ OS SR o činnosti posádkových klubov pri vojenských útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 ZV2
    
Prioritami zamestnancov strediska sú starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov, rozvinutie povedomia o vojenských tradíciách, sprehľadnenie vojenských pamätníkov a práca s pozostalými vojakov.
    
     Medzi najznámejšie miestne voľno - časové aktivity patria ILYO Taekwon – do VTJ Zvolen, šermiarsky klub VIR FORTIS, Karate klub a Klub dobrej zvesti.
 ZV3
Kontakt:
   
SKOČ posádky Zvolen
VÚ 3333
Jána Jiskru 10
960 01 Zvolen
  
tel.: 0960 462 113, 0960 462 114
     
Literatúra:
    
Smernice NGŠ OS SR o činnosti posádkových klubov pri vojenských útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky ŠbPO-145-55/2012-OPeP

Skočiť na menu
Share