Preskocit navigáciu

Vojenská symbolika


         Symbol je objekt v tvare písaného textu, grafického obrazu, zvukového vyjadrenia alebo konkrétneho materiálneho predmetu, ktorý zastupuje nejaký iný jav, činnosť, predmet alebo skutočnosť. Symboly sú všeobecnejšie ako objekt, ktorý reprezentujú a sú vytvárané na základe historickej asociácie alebo dohody. Vojenské symboly viažúce sa k prostrediu ozbrojených síl sú v širšom chápaní nasledovné: 

1.    Historický a čestný názov
Historický názov vyjadruje historickú prepojenosť vojenského telesa na jednotky a útvary, ku ktorým sa hlási v rozvíjaní ich tradícií. Pridelenie čestného názvu je ocenením vojenského telesa za dosahovanie trvalo výborných a dobrých výsledkov v plnení úloh.

2.    Bojová zástava
Bojová zástava je symbolom vojenskej cti, statočnosti a slávy vojenského telesa. V mieri sa nachádza v útvare, v poli v priestore bojovej činnosti.
 
3.    Znak
Znak je všeobecným symbolom vojenského telesa. Môže byť použitý ako rukávový na rovnošate, prípadne na bojovej technike.
 
Znaky (*.pdf)

4. Plaketa
Plaketa je blízka medaile. Ide o kovovú resp. drevenú tabuľku s umeleckým reliéfom. Má nízky jednostranný reliéf a je štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru. Odovzdáva sa pri pamätnej udalosti, či za prínos a prácu v prospech organizácie alebo dosiahnuté výsledky. Poznáme napr. Jánskeho plaketu, Komenského plaketu. 

5.    Odznak
Odznak je všeobecným symbolom vojenského telesa. Jeho základ zvyčajne tvorí priznaný historický názov a znak vo voľnom výtvarnom spracovaní. 

6.    Medaila a vyznamenanie
Medaila je ocenením statočnosti, vernosti, vytrvalosti. Poslaním medaily je pripomínať osobnosť či udalosť. Poznáme napr. vojenské medaily Za statočnosť, Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu ministra obrany SR a iné. Medaila má dvojstranný nízky reliéf a spravidla je kruhová alebo oválna.
Vyznamenanie je prejavom úcty, vážnosti. Ide o morálne, materiálne, finančné ocenenie mimoriadnych zásluh alebo vynikajúcich činov o obranu a bezpečnosť štátu. Poznáme napr. Rad Bieleho dvojkríža, Rad Andreja Hlinku, Pribinov kríž a pod. 
 
7.    Vojenská rovnošata
Vojenská rovnošata symbolizuje príslušnosť k ozbrojeným silám, druhu vojska a postavenie jej nositeľa v ozbrojených silách.

8.    Hodnostné označenie
Hodnosť je označenie vojaka, ktoré vyjadruje jeho zaradenie v hierarchii ozbrojených síl.

9.    Historické vojenské budovy a priestory
 
Symbolizujú históriu a tradície ozbrojených síl. Predstavujú zvláštne prostredie života a činnosti vojakov.

10.    Vojenské ceremoniály
 
Symbolizujú históriu, tradície a majú spravidla slávnostný charakter. Patria k nim napr. vojenské prehliadky, vyraďovanie absolventov vojenských škôl, slávnostné prísahy a pod.

11.    Hudobné prvky
 
Špecifický prvok vojenských symbolov, ktorý je často spojený s vojenskými ceremoniálmi, ale používa sa aj samostatne (budíček, večierka, vojenská hudba a pod.).
 
 
 
  
  
Literatúra:
 
Vojenská symbolika v Ozbrojených silách SR - metodika tvorby 
     
Smernice MO SR č.10/2006 o vojenskej symbolike
 
Smernice MOSR č.74/2010, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice  MO SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike
  
Výnos MO SR č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania

Skočiť na menu


Share