Preskocit navigáciu

Výchova v OS SR


 
   
S pojmom výchova sa stretávame vo všetkých obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti a stretávame s ním aj vo všetkých druhoch a formách spoločenskej a individuálnej činnosti. Jednoducho výchova sa realizuje od nepamäti a realizuje sa všade okolo nás. Výchova umožňuje, aby sa kultúrne dedičstvo uchovalo, ďalej znásobovalo a tým významne prispievalo k spoločenskému vývoju a pokroku.
 
V odbornej literatúre sú desiatky definícií výchovy. Ich podstatou je však to, že výchova je činnosť smerujúca k získaniu a zdokonaleniu vlastností a schopností človeka. Jej cieľom je mnohostranná premena človeka, jeho socializácia, pretvorenie človeka na spoločenskú a kultúrnu bytosť a jeho príprava na život a prácu v určitom spoločenskom prostredí. Z hľadiska obsahu poznáme výchovu mravnú, vlasteneckú, rozumovú, polytechnickú, pracovnú, citovú, estetickú, k rodičovstvu, náboženskú, sexuálnu, informatickú, mediálnu, telesnú, právnu, zdravotnú, sociálnu, environmentálnu, multikultúrnu, dopravnú a iné. Konkrétny obsah výchovy je závislý na období vývoja a prípravy jednotlivca na život a prácu v spoločnosti.
 
Výchova má svoje nezastupiteľné miesto aj v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Jej cieľom je dotvoriť a rozvinúť mravné a bojové kvality profesionálnych vojakov tak, aby prirodzene dodržiavali etický kódex profesionálneho vojaka.
 
Ciele výchovy na výcvikový rok ustanovuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl v smerniciach na prípravu ozbrojených síl vo výcvikovom roku. Velitelia útvarov a zariadení ich ďalej konkretizujú v súlade so stanovenými cieľmi a podmienkami útvaru.
 
Obsahom výchovy v podmienkach ozbrojených síl je súhrn poznatkov, názorov, postojov a modelových situácií najmä v oblasti mravnej, právnej, politickej výchovy, ďalej výchovy k historickému povedomiu, k líderstvu a k zdravému životnému štýlu.
 
  
Mravná výchova zahrňuje mravné požiadavky na správanie a konanie vojakov. Súčasťou mravnej výchovy je aj umožnenie dobrovoľnej účasti na náboženskej výchove a náboženských obradoch.
 
Právna výchova je zameraná na formovanie postojov, názorov a vedomostí v oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov dôležitých pre ozbrojené sily. Súčasťou právnej výchovy je aj poznanie a dodržiavanie zásad medzinárodného humanitného a vojnového práva.
 
Politická výchova je zameraná na rešpektovanie a poznanie politiky vlády, politického systému, demokratických inštitúcií, medzinárodno-bezpečnostného začlenenia Slovenskej republiky, medzinárodných vzťahov, politických, vojenských a koaličných spojencov, ako aj na poznanie relevantných dokumentov OSN, NATO, OBSE a Európskej únie.
 
Výchova k historickému povedomiu je zameraná na formovanie postojov, názorov a získavanie poznatkov z oblasti národných a vojenských tradícií, národných a vojenských dejín Slovenska, poznania významných osobností, tradícií a histórie ozbrojených síl a útvaru.
 
Výchova k líderstvu je zameraná na upevňovanie návykov správania sa a konania lídra, k vedeniu a riadeniu podriadených v bojovej činnosti.
 
Výchova k zdravému životnému štýlu je zameraná na vytváranie zdravého životného prostredia, pozitívneho životného štýlu, podporu a rozvoj kultúrno-spoločenských činností, kultúrno-záujmových činností a športových aktivít.
 
Prostriedkami výchovy v podmienkach ozbrojených síl sú najmä spoločenskovedné semináre, kurzy medzinárodného a humanitárneho práva, informácie a besedy k aktuálnym otázkam, výchovno-poradenská činnosť, využívanie vojenskej symboliky, vojenské slávnosti a ceremoniály. Ďalej sem patria aj formy a prostriedky prípravy veliteľov, vojenské vyučovanie a vojenský výcvik, odborná príprava, vojenský režim, vplyv vojenského prostredia a kultúrno-výchovná činnosť.
 
             Výsledkom výchovného procesu je profesionálny vojak, ktorý má hodnotové orientácie, postoje, správanie a konanie v duchu etického kódexu profesionálneho vojaka, vyznačuje sa mravnými vlastnosťami akými sú obetavosť a odvaha podstúpiť nebezpečenstvo, telesnou pripravenosťou, duševnou odolnosťou pri pôsobení v záťažových podmienkach a odbornou pripravenosťou na bojovú činnosť.
 
Literatúra:
 
Vojenský predpis o výchove profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vých 1-1. Bratislava, MO SR, 2004.
 

Skočiť na menu


Share