Preskocit navigáciu

Starostlivosť o rodiny


 O1
     Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany prispieva k vytváraniu priaznivých pracovných a životných podmienok pre príslušníkov rezortu. Jej cieľom je podporiť vnútorné uspokojenie z vykonávanej práce a zbližovanie individuálnych záujmov profesionálnych vojakov a zamestnancov so záujmami Ozbrojených síl SR.
    
     Staroslivosť o rodiny profesionálnych vojakov je zameraná na starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov  vyslaných na plnenie úloh mimo územia SR, na podporu harmonizácie rodinného a pracovného života a na podporu komunitného spôsobu života profesionálnych vojakov a ich rodín.
 
     Rodina profesionálneho vojaka predstavuje rodinu, pre ktorú sú typické všetky znaky rodiny všeobecne. Avšak v dôsledku faktu, že aspoň jeden z rodičov, ktorý naplnenie základných funkcií garantuje vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka, má takáto rodina určité obmedzenia. Na jednej strane rodina výrazne ovplyvňuje výkon povolania vojenského profesionála a na strane druhej vojenské povolanie ovplyvňuje fungovanie rodiny a najmä plnenie jej základných funkcií. Poskytovanie starostlivosti o rodinu prispieva k budovaniu spolupatričnosti a uľahčuje profesionálnemu vojakovi plnenie úloh pri jeho odlúčení od rodiny.
 
     Staroslivosť o rodinu profesionálneho vojaka sa poskytuje, ak profesionálny vojak plní služobné úlohy bez možnosti osobného kontaktu s rodinou alebo zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať starostlivosť o rodinu, alebo v ťažkej životnej situácii jeho rodiny, ktorú nie je rodina schopná riešiť samostatne. Starostlivosť vykonáva podporný tím zložený z profesionálnych vojakov vojenského útvaru.
 
     Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov sa v súčasnosti zameriava najmä na obdobie vyslania vojaka za zahraničnej operácie či misie, ako aj na obdobie po jeho návrate.
 
     Zlepšenie starostlivosti o rodiny profesionálnych vojakov je potrebné nielen kvôli stabilizácii vojenského personálu, ale tiež ako motivačný faktor k vstupu do Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
      
 
Literatúra:
  
BERNÍKOVÁ, Ľ.: Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov. In: Vojenská osveta, 1. časť : Spoločenskovedné semináre. Liptovský Mikuláš : PÚ OS SR, 2019, s. 41-55. ISBN 978-80-89609-12-2.

CZIRÁK, P. - ČUKAN, K.: Programy starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny. In: Vojenská osveta 2021-2022 : Spoločenskovedné semináre. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2022, s. 3-22. ISBN 978-80-89609-28-4.

Metodické usmernenie na koordináciu a realizáciu programov starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny v rezorte obrany. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2023.
    
Metodické usmernenie pre veliteľov a určené tímy pracovníkov zodpovedných za starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky. Bratislava : Generálny štáb OS SR, 2018.
  
ONDEROVÁ, Z.: Vojenská rodina. In: Vojenská osveta 2022-2023, 1. časť : Spoločenskovedné semináre. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2022, s. 15-27. ISBN 978-80-89609-30-7.
  
Základný vojenský poriadok ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
  


 

Skočiť na menu


Share