Preskocit navigáciu

Starostlivosť o rodiny


 O1
        Kvalita života je ústredným pojmom vo viacerých vládnych dokumentoch na Slovensku. Dokument „ Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti“ okrem iných oblastí rieši aj rodinu, ako základnú bunku určujúcu kvalitu života a istoty občanov. K doceneniu dôležitosti rodiny a jej vplyvu na kvalitu života sa vláda SR zaviazala prijať opatrenia v oblasti rodinnej politiky, ako napríklad: Spracovať novú koncepciu štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky do roku 2020, ktorá vymedzí strategické ciele, princípy a opatrenia na jej realizáciu s cieľom revitalizácie rodinného života výraznejšej obnovy jej sociálnej funkcie.
  
       Rodina profesionálneho vojaka predstavuje rodinu, pre ktorú sú typické všetky znaky rodiny všeobecne. Avšak v dôsledku faktu, že aspoň jeden z rodičov, ktorý naplnenie základných funkcií garantuje vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka, má takáto rodina určité obmedzenia.
 
       Hoci výkon vojenského povolania prináša profesionálnym vojakom obmedzenia niektorých ústavných práv, ostatné ústavné práva sa zaručujú. Rodina založená na slobodne uzavretom manželstve by mala byť považovaná za prirodzený a významný zárodok spoločnosti.
 
       Z toho vyplýva dôležitá úloha ako pre štát, tak aj pre ministerstvo obrany, že o rodinu musí byť starostlivo postarané, musia byť deklarované a zabezpečované základné sociálne, ekonomické, morálne i kultúrne podmienky pre samotnú existenciu rodiny.
 
       Výkon vojenského povolania nie je jednosmerne náročný iba pre príslušníka ozbrojených síl. Taktiež kladie neľahké požiadavky na ostatných členov rodiny. Jej chod, výchova detí, manželské spolužitie, spoločné rodinné trávenie voľného času a podobne sú podriadené viazanosti profesionálneho vojaka.
 
       Náročnosť vojenského spôsobu života sa prejavila v záujme o poskytovanie sociálnych služieb v rámci vojenských útvarov. Pre prácu s rodinami velitelia vyčleňujú vo svojich Organizačných vojenských rozkazoch tímy, ktoré plnia zadané úlohy.
 
       Problematikou starostlivosti o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky sa zaoberá Metodické usmernenie pre veliteľov a určené tímy pracovníkov zodpovedných za starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky Č.p.: ŠbPO-367/2018.
   
       Predovšetkým rieši problematiku v oblastiach zabezpečenia starostlivosti o rodiny u útvaru, zloženie tímu pre starostlivosť o rodiny a postup pri realizácii starostlivosti.
  
Literatúra:
  
CZIRÁK, P.: Kvalita života. Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných do operácií medzinárodného krízového manažmentu. Zriadenie centier pre podporu rodiny. In: Vojenská osveta, 1. časť :  Spoločenskovedné semináre. Liptovský Mikuláš : PÚ OS SR, 2003, s. 61-91. ISBN 978-80-89609-01-7
  
BERNÍKOVÁ, Ľ.: Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov. In: Vojenská osveta, 1. časť : Spoločenskovedné semináre. Liptovský Mikuláš : PÚ OS SR, 2019, s. 41-55. ISBN 978-80-89609-12-2

Metodické usmernenie pre veliteľov a určené tímy pracovníkov zodpovedných za starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
  
Internet: http://www.vlada.gov.sk/kvalita-zivota-ako vysledok-sudrznej-spolocnosti/  
  

 

Skočiť na menu


Share