Preskocit navigáciu

Vojenské vyznamenania


       Odmeňovanie za zásluhy môžeme nájsť v každej etape vývoja spoločnosti. Ocenenie je významnou formou verejného uznania zásluh jednotlivca alebo skupiny osôb. Ide najmä o morálne ocenenie ich skutkov, či postojov.
   
       Udeľovanie a nosenie rezortných vyznamenaní v pôsobnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) upravuje Výnos Ministerstva obrany SR č. SEOPMVL-20-49/2009-OdL zo 16. decembra 2009.
  
Spomenieme aspoň niekoľko vojenských odznakov a vojenských medailí:
   
 
Čestný odznak OS SR
   
Odznak sa udeľuje vojakovi za zodpovedný výkon vojenskej služby, záslužný čin alebo za úspešnú reprezentáciu SR. Čestný odznak má tri triedy a pri udeľovaní sa vychádza z miery zásluh vojaka. Spravidla sa udeľujú vyššie triedy po nižších.
I.   trieda – zlatistá farba,
II.  trieda – striebristá farba,
III. trieda – bronzová farba.
Odznak udeľuje minister obrany SR alebo náčelník GŠ OS SR.
   
 
Odznak náčelníka GŠ OS SR
   
Odznak sa udeľuje za kvalitné plnenie služobných povinností. Môže byť udelený aj vojakom cudzích ozbrojených síl alebo cudzincom. Odznak má tri triedy, ktoré sú rozlíšené farbou kovu. Spravidla sa udeľujú vyššie triedy po nižších.
I.   trieda – zlatistá farba,
II.  trieda – striebristá farba,
III. trieda – bronzová farba.
Odznak udeľuje náčelník GŠ OS SR.
  
 
Vojenská medaila Za vernosť OS SR
  
Vojenská medaila sa udeľuje profesionálnym vojakom za 5, 10 a 15 rokov výkonu profesionálnej služby v OS SR. Podmienkou jej udelenia je vykazovanie mimoriadne dobrých alebo dobrých výsledkov za dva po sebe nasledujúce roky, ktoré predchádzajú roku, v ktorom sa navrhuje medailu udeliť. Medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené počtom pruhov na stuhe a farbou kovu:
I.   stupeň – 5 rokov služby, jeden pruh na stuhe, farba bronzová,
II.  stupeň – 10 rokov služby, dva pruhy na stuhe, farba striebristá,
III. stupeň – 15 rokov služby, tri pruhy na stuhe, farba zlatistá.
Medailu udeľuje minister obrany SR.
  
 
Vojenská medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách
   
Medaila bola zriadená v auguste 2003 a nahrádza medailu Za službu v mierových misiách Armády SR. Môže sa udeliť vojakom za vojenskú službu pri plnení úloh v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií. Má šesť stupňov:
I.     stupeň – po šiestich mesiacoch služby,
II.    stupeň – po 12 mesiacoch služby alebo po druhom vyslaní,
III. – V. stupeň – po treťom a ďalšom vyslaní,
VI. stupeň – za preukázanie statočnosti a odvahy, záchranu života alebo majetku veľkého rozsahu pri výkone služby v zahraničí.
Medailu udeľuje minister obrany SR.
   
 
Pamätná medaila ministra obrany SR
   
Medaila sa udeľuje vojakom v činnej službe, ale aj iným osobám, ktoré sa zaslúžili o budovanie OS SR, pri významných životných jubileách alebo pred prepustením za služobného pomeru profesionálneho vojaka po splnení nároku na výsluhový dôchodok. Medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené počtom pruhov na stuhe a farbou kovu:
I.   stupeň – zlatistá,
II.  stupeň – striebristá,
III. stupeň – bronzová.
Medailu udeľuje minister obrany SR.
  
  
 
Vojenská medaila Za statočnosť
  
Medaila sa udeľuje vojakom, ktorí preukázali statočnosť a odvahu pri výkone služby a zabezpečovaní obrany SR. Môže sa poskytnúť za účasť pri záchrane života alebo pri záchrane majetku veľkého rozsahu. Taktiež sa udeľuje za mimoriadne a výnimočné prejavy občianskej statočnosti a osobnej odvahy príslušníkom OS SR, vojenským útvarom, jednotkám a iným organizáciám. Medaila sa môže udeliť aj príslušníkom iných armád, ak boli ich jednotky podriadené veliteľom OS SR.
Medailu udeľuje prezident Slovenskej republiky.
  
   
 
  
  
Vojenská medaila Za humanitárnu pomoc
 
Medaila sa udeľuje vojakom, ktorí sa podieľali na plnení alebo zabezpečovaní úloh spojených s humanitárnou pomocou. Medaila sa udeľuje vojakom, ktorí preukázali odvahu. Je výrazom ocenenia záslužného činu profesionálneho vojaka a jeho obetavosti pri záchrane ľudských životov alebo majetku veľkého rozsahu. Vojenskú medailu možno udeliť aj pri skončení vyslania na humanitárnu pomoc a taktiež pri skončení zabezpečovania úloh spojených s humanitárnou pomocou.
Medailu udeľuje minister obrany SR.
  
Literatúra:
  
Výnos MO SR zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby

Výnos MO SR zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú  druhy vojenskej rovnošaty, výstrojných súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na rovnošate v zmysle opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/23018
  
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Skočiť na menu


Share