Preskocit navigáciu

Právo ozbrojeného konfliktu


Henry Dunant

 

" Či sa počas mieru a pokoja nenájde nejaký spôsob,
ako založiť organizácie, ktoré by sa prostredníctvom
nadšených, obetavých a na tento účel spôsobilých odborníkov
starali o vojakov ranených vo vojne?...
Ľudí ochotných k takejto dobrovoľnej obetavej
práci nájdeme viac, ako si myslíme..."
                                               
                                                         Henry Dunant
  
Vojnovým právom v širokom slova zmysle sa podľa tradičného medzinárodného práva rozumelo celé zvláštne odvetvie medzinárodného práva, obsahujúce všetky pravidlá týkajúce sa vojny. Toto odvetvie zahrňovalo jednak právo na vojnu a právo platné počas vojny. Dnes sa toto odvetvie spoločne označuje ako právo ozbrojeného konfliktu.
  
S právom ozbrojených konfliktov úzko súvisí medzinárodné humanitárne právo, ktorého úlohou je chrániť počas vojen a ozbrojených konfliktov životy všetkých ohrozených a zraniteľných ľudí. Možno stojí za to dozvedieť sa viac o podstate týchto medzinárodných práv, ich histórie a súčasného poslania.
  
K štúdiu danej problematiky, ako aj k prezentácii témy medzinárodného vojnového a humanitárneho práva slúžia priložené odkazy a prezentácia.
  
Slovenský výbor pre medzinárodné humanitárne právo
 
       Výbor pre medzinárodné humanitárne právo bol zriadený ministrom zahraničných vecí SR dňa 20. septembra 2001 ako jeho stály medzirezortný poradný orgán. Svoju činnosť vykonáva od 1. januára 2002.

       K hlavným úlohám výboru patrí analýza implementácie medzinárodného humanitárneho práva do slovenského právneho poriadku podporovanie rozširovania informácií o jeho cieľoch a zásadách vo vzdelávacom procese v školách, medzi príslušníkmi Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, ako i presadzovanie všeobecnej úcty k humanitárnemu právu. Výbor pre medzinárodné humanitárne právo spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné humanitárne právo v ostatných krajinách a s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou, najmä s Medzinárodným výborom Červeného kríža a Slovenským Červeným krížom.
  
Literatúra:
  
Smernice ministerstva obrany SR č. 119/2008 o príprave v oblasti práva ozbrojeného konfliktu

Smernice ministerstva obrany SR č. 3/2006 o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu

Smernice ministerstva obrany SR č. 97/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice ministerstva obrany SR č. 3/2006 o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu

Vojenské humanitárne právo. Bratislava: MO SR, 1998. 146 s. ISBN: 80-88842-18-2
  
Právo ozbrojeného konfliktu : Vyučovací súbor pre inštruktorov. Bratislava : Generálny štáb OS SR, 2005. 326 s.
  

Skočiť na menu


Share