Preskocit navigáciu

Sály cti a slávy


    Sály cti a slávy sú jedným z prostriedkov slúžiacich na upevňovanie historického povedomia profesionálnych vojakov a ďalších príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zriaďujú sa s cieľom upevňovať hrdosť príslušníkov OS SR na Slovenskú republiku a na jej ozbrojené sily, ako aj prehlbovať vedomosti o národných a vojenských tradíciách Slovenska. Pomáhajú upevňovať kladný vzťah vojakov k štátnej službe a k bojovým tradíciám útvaru, vedú k pozitívnemu hodnoteniu dejinnej úlohy vlastného národa, čím prehlbujú vlastenectvo a hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám.  
    Sály cti a slávy sú zriaďované v súlade so Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky a so Základným vojenským poriadkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky (Zákl-1). Okrem rozvoja a prehlbovania národného a historického povedomia príslušníkov ozbrojených síl je poslaním sál cti a slávy aj formovanie a upevňovanie kladného vzťahu k vojenským tradíciám ozbrojených síl vychádzajúcich z vysokých mravných hodnôt hrdinstva a vlastenectva. Sály cti a slávy slúžia aj na podporu reprezentačných aktivít vojenského útvaru vo vzťahu k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a zahraničným subjektom, a na podporu reprezentačných aktivít v zahraničí v súvislosti s historickými a vojenskými tradíciami. Sály cti a slávy poskytujú dôstojný priestor na uskutočnenie udalostí slávnostného charakteru a významných činností súvisiacich s rozvojom mravných hodnôt a historického povedomia profesionálnych vojakov.
  
Základné požiadavky na budovanie siení cti a slávy
   
    Každá sála cti a slávy by mala obsahovať dokumentáciu a predmety o vojenských dejinách Slovenska v celom historickom priereze (od revolučných rokov 1848 1849, cez prvú a druhú svetovú vojnu, Slovenské národné povstanie až po súčasnosť). Taktiež by mala obsahovať informácie o histórii regiónu, dokumentáciu o príslušníkoch vojenského útvaru, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností, o príslušníkoch útvaru, ktorí boli ocenení ako čestní príslušníci vojenského útvaru, informácie o účasti profesionálnych vojakov v misiách a operáciách mimo územia Slovenskej republiky.
   
   Pokiaľ to priestor v sále cti a slávy umožňuje, môže sa v sále umiestniť aj dokumentácia a predmety týkajúce sa histórie druhu vojska, spolupráce so zahraničným ozbrojenými silami, vojenských veteránov, výsledkov v oblasti výcviku, či športovej a záujmovej činnosti profesionálnych vojakov.
  
   Pri doplňovaní a aktualizácii obsahových celkov venovaných vojenským dejinám Slovenska sa vychádza z publikovaných materiálov vydávaných v pôsobnosti MO SR, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Môže sa využiť aj kronika vojenského útvaru a iné archívne materiály. Pri spracúvaní histórie regiónu sa spolupracuje s miestnymi múzeami a orgánmi miestnej štátnej správy.
  
Obsahové celky sa dopĺňajú a aktualizujú v spolupráci s Vojenským historickým ústavom.


Literatúra:
  
Základný vojenský poriadok ozbrojených síl Slovenskej republiky : Vojenský predpis Zákl-1. Bratislava, 2023.
  
Smernice ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Skočiť na menu


Share